Dịch + giải thích transcript "Children’s Engineering Workshops" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Children’s Engineering Workshops" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Children’s Engineering Workshops" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Children’s Engineering Workshops" IELTS LISTENING SECTION 1

SARAH: Hello. Children’s Engineering Workshops.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào. Hội thảo kỹ thuật dành cho trẻ em đây.

FATHER: Oh hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, xin chào. Tôi muốn biết một số thông tin về các buổi hội thảo trong kỳ nghỉ học.

SARAH: Sure.

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi. 

FATHER: I have two daughters who are interested. The younger one’s Lydia, she’s four-do you take children as young as that?

IELTS TUTOR dịch: Tôi có hai cô con gái quan tâm đến hội thảo. Lydia bé hơn, 4 tuổi – bạn có nhận trẻ nhỏ như vậy không?

SARAH: Yes, our Tiny Engineers workshop is for four to five-year-olds.

IELTS TUTOR dịch: Có, hội thảo Kỹ sư tí hon của chúng tôi dành cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi.

FATHER: What sorts of activities do they do?

IELTS TUTOR dịch: Chúng tham gia những hoạt động gì?

SARAH: All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it’s inside they can drop it from a height and it doesn’t break. Well, sometimes it does break but that’s part of the fun!

IELTS TUTOR dịch: Tất cả các loại. Ví dụ, chúng cùng nhau để thiết kế một vỏ bọc đặc biệt bao quanh một quả trứng, để họ có thể thả nó xuống từ trên cao mà nó không bị vỡ bên trong. Chà, đôi khi thì nó bị vỡ nhưng đó là một phần của niềm vui!

FATHER: Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that?

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy. Và Lydia thích xây dựng mọi thứ. Có cơ hội nào để con bé được làm điều này không?

SARAH: Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You’d be amazed how high they can go.

IELTS TUTOR dịch: Chà, họ có một cuộc thi xem ai có thể xây được tháp cao nhất. Bạn sẽ ngạc nhiên về độ cao của chúng.

FATHER: Right.

IELTS TUTOR dịch: Đúng thế.

SARAH: But they’re learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that’s attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng chúng vừa học vừa chơi. Ví dụ, một hoạt động cho bọn trẻ là thiết kế và chế tạo một chiếc ô tô gắn vào một quả bóng bay và lực của không khí trong đó thực sự cung cấp năng lượng cho chiếc xe và làm cho nó di chuyển. Ô tô cũng đi rất nhanh.

FATHER: OK, well, all this sounds perfect.

IELTS TUTOR dịch: Okie, nghe thật thú vị.

FATHER: Now Carly, that’s my older daughter, has just had her seventh birthday, so presumably she’d be in a different group?

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ nói về Carly, đó là con gái lớn của tôi, vừa mới sinh nhật lần thứ bảy, vì vậy có lẽ nó sẽ ở trong một nhóm khác?

SARAH: Yes, she’d be in the Junior Engineers. That’s for children from six to eight.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, cô ấy sẽ ở trong Đội ngũ kỹ sư trẻ. Đó là dành cho trẻ em từ sáu đến tám tuổi.

FATHER: And do they do the same sorts of activities?

IELTS TUTOR dịch: Và chúng có làm những hoạt động giống nhau không?

SARAH: Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique, and then they learn how they can program them and make them move.

IELTS TUTOR dịch: Một số giống nhau, nhưng cao cấp hơn một chút. Họ tìm ra cách chế tạo các phương tiện mô hình, những thứ như ô tô và xe tải, cũng như cách chế tạo động vật bằng cách sử dụng cùng một loại vật liệu và kỹ thuật, sau đó họ học cách lập trình chúng và khiến chúng di chuyển.

FATHER: So they learn a bit of coding?

IELTS TUTOR dịch: Vậy chúng sẽ học được một chút về mã hóa à?

SARAH: They do. They pick it up really quickly. We’re there to help if they need it, but they learn from one another too.

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy. Bọn trẻ học rất nhanh. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp nếu chúng cần, nhưng chúng cũng học hỏi lẫn nhau.

FATHER: Right. And do they have competitions too?

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy. Và chúng có các cuộc thi nữa không?

SARAH: Yes, with the Junior Engineers, it’s to use recycled materials like card and wood to build a bridge, and the longest one gets a prize.

IELTS TUTOR dịch: Có chứ, với Junior Engineers (kỹ sư trẻ), đó là sử dụng các vật liệu tái chế như thẻ và gỗ để xây dựng một cây cầu, và cây cầu dài nhất sẽ nhận được giải thưởng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

FATHER: That sounds fun. I wouldn’t mind doing that myself!

IELTS TUTOR dịch: Nghe vui đấy. Tôi không ngại nhận giải đâu!

SARAH: Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a five-minute movie and then film it, using special animation software. You’d be amazed what they come up with.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, họ có một chút khác biệt, đó là nghĩ ra ý tưởng cho một bộ phim dài năm phút và sau đó quay phim bằng phần mềm hoạt hình đặc biệt. Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì chúng nghĩ ra.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

FATHER: And of course, that’s something they can put on their phone and take home to show all their friends.

IELTS TUTOR dịch: Và tất nhiên, chúng có thể đưa dữ liệu vào điện thoại và mang về nhà để khoe với tất cả bạn bè.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

SARAH: Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs.

IELTS TUTOR dịch: Chính xác. Và sau đó, họ cũng chế tạo một con robot với hình dáng của một con người, chúng trang trí và lập trình để nó có thể cử động tay và chân.

FATHER: Perfect. So, is it the same price as the Tiny Engineers?

IELTS TUTOR dịch: Hoàn hảo. Vậy, liệu phí tham gia có như lớp Những kỹ sư tí hon không?

SARAH: It’s just a bit more: £50 for the five weeks.

IELTS TUTOR dịch: Chỉ hơn một chút: £50 cho năm tuần.

FATHER: And are the classes on a Monday, too?

IELTS TUTOR dịch: Và các lớp học cũng vào thứ Hai phải không?

SARAH: They used to be, but we found it didn’t give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from ten to eleven.

IELTS TUTOR dịch: Trước đây là như vậy, nhưng chúng tôi thấy rằng nhân viên của chúng tôi không có đủ thời gian để dọn dẹp sau hội thảo đầu tiên, vì vậy chúng tôi đã chuyển sang Thứ Tư. Các lớp học được tổ chức vào buổi sáng từ mười giờ đến mười một giờ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

FATHER: OK. That’s better for me actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held?

IELTS TUTOR dịch: Điều đó thực sự tốt hơn cho tôi. Và vị trí ở đâu nhỉ? Chính xác thì hội thảo được tổ chức ở đâu?

SARAH: They’re in building 10A – there’s a big sign on the door, you can’t miss it, and that’s in Fradstone Industrial Estate.

IELTS TUTOR dịch: Tòa nhà 10A – có một tấm biển lớn trên cửa, rất dễ dàng để thấy, và đó là ở Khu công nghiệp Fradstone.

FATHER: Sorry?

IELTS TUTOR dịch: Xin lỗi, tôi không nghe rõ?

SARAH: Fradstone – that’s F-R-A-D-S-T-O-N-E.

IELTS TUTOR dịch: Fradstone – đó là F-R-A-D-S-T-O-N-E.

FATHER: And that’s in Grasford, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: Và đó là ở Grasford, phải không?

SARAH: Yes, up past the station.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, đi qua nhà ga.

FATHER: And will I have any parking problems there?

IELTS TUTOR dịch: Và liệu tôi có gặp vấn đề gì về chỗ đậu xe ở đó không?

SARAH: No, there’s always plenty available. So would you like to enrol Lydia and Carly now?

IELTS TUTOR dịch: Không, luôn có nhiều chỗ trống. Vậy bạn có muốn đăng ký Lydia và Carly ngay bây giờ không?

FATHER: ОК.

IELTS TUTOR dịch: Okie

SARAH: So can I have your full name …

IELTS TUTOR dịch: Vậy có thể cho tôi biết tên đầy đủ của bạn …

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE