Dịch + giải thích transcript "Dreamtime travel agency" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Dreamtime travel agency" IELTS LISTENING SECTION 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Dreamtime travel agency" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Dreamtime travel agency" IELTS LISTENING SECTION 1

RECEPTIONIST: Good afternoon, Dream Time Travel. How can I help you?

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Xin chào, Dream Time Travel nghe đây. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

CUSTOMER: Oh hello. I’m interested in the holidays you offer along the coast near here.

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Ồ xin chào. Tôi quan tâm đến những ngày lễ bạn cung cấp dọc theo bờ biển gần đây.

RECEPTIONIST: Yes. We operate several tours up the coast. Where in particular did you want to go?

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Vâng. Chúng tôi điều hành một số tour du lịch bờ biển. Cụ thể bạn muốn đi đâu?

CUSTOMER: Well, I like the sound of the holiday that mentioned whales. Was it ‘Whale Watching’?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Chà, tôi thích âm thanh của ngày lễ đề cập đến cá voi. Đó có phải là 'Xem cá voi' không?

RECEPTIONIST: Oh, that’s our Whale Watch Experience. It’s very popular and it’s based in a lovely little town with nice beaches.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Ồ, đó là Trải nghiệm xem cá voi của chúng tôi. Nó rất nổi tiếng và có trụ sở tại một thị trấn nhỏ xinh xắn với những bãi biển đẹp.

CUSTOMER: Oh right, and how long does it last?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Ồ đúng rồi, và nó kéo dài bao lâu?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

RECEPTIONIST: It’s two days – that includes four hours’ travel time each way from here.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Đó là hai ngày - bao gồm thời gian di chuyển bốn giờ mỗi chiều từ đây.

CUSTOMER: Good, I don’t want to be away any longer than that. So is that by coach?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Tốt rồi, tôi không muốn đi lâu hơn thế. Vậy sẽ di chuyển bằng xe khách ư?

RECEPTIONIST: Actually it’s by minibus. We like to keep those tours small and personal so we don’t take a whole coachload of people. In fact, we only take up to fifteen people on this tour, although we do run it with just twelve or thirteen.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Thực ra đó là xe buýt nhỏ. Chúng tôi muốn giữ những chuyến tham quan đó ở quy mô nhỏ và mang tính cá nhân để chúng tôi không thu hút cả đoàn người. Trên thực tế, chúng tôi chỉ đưa tối đa 15 người vào chuyến tham quan này, mặc dù chúng tôi thực hiện nó với chỉ 12 hoặc 13 người.

CUSTOMER: Oh, right. So do you run these tours often?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Ồ, đúng rồi. Vậy bạn có thực hiện những tour này thường xuyên không?

RECEPTIONIST: Well, it depends on the time of year. Of course, in peak times like the summer holidays, we do them every weekend, but at the moment it’s usually once a month at most.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Vâng, nó phụ thuộc vào thời gian trong năm. Tất nhiên, vào những thời điểm cao điểm như kỳ nghỉ hè, chúng tôi thực hiện chúng vào mỗi cuối tuần, nhưng hiện tại thì tối đa là mỗi tháng một lần.

CUSTOMER: And when is the next one going?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Và chuyến tiếp theo sẽ diễn ra khi nào?

RECEPTIONIST: Mmm, let me see. Um, there’s one in three weeks’ time which is April the 18th, and then we don’t have another one until June the 2nd.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Mmm, để tôi xem. Um, có một chuyến vào 3 tuần nữa vào ngày 18 tháng 4, và sau đó chúng tôi sẽ không có chuyến nào nữa cho đến ngày 2 tháng 6.

CUSTOMER: All right, and is April a good time to go?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Được rồi, và tháng 4 có phải là thời điểm tốt để đi không?

RECEPTIONIST: Pretty good. Though the really good time is later in the year. I have to say though that the whale sighting is only one of the many things offered.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Khá tốt. Mặc dù thời gian thực sự tốt là vào cuối năm. Mặc dù vậy, tôi phải nói rằng việc nhìn thấy cá voi chỉ là một trong nhiều thứ được cung cấp.

CUSTOMER: Really?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Thật sao?

RECEPTIONIST: Yes. The hotel itself where you stay has great facilities. It’s called The Pallisades.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Vâng. Bản thân khách sạn nơi bạn ở có cơ sở vật chất tuyệt vời. Nó được gọi là The Pallisades.

CUSTOMER: The Paris what?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Cái gì ở Paris?

RECEPTIONIST: No, it’s actually The Pallisades, P-A-L-L-I-S-A-D-E-S. It’s right on the main beach there.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Không, thực ra là The Pallisades, P-A-L-L-I-S-A-D-E-S. Nó ở ngay trên bãi biển chính ở đó.

CUSTOMER: Oh, I see.

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Ồ, tôi hiểu rồi.

RECEPTIONIST: All of the rooms have nice views and the food is really good there too.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Tất cả các phòng đều có tầm nhìn đẹp và đồ ăn ở đó cũng rất ngon.

CUSTOMER: Oh right.

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Ồ được rồi.

CUSTOMER: And what about the other things? You know, that are included in the price.

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Còn những thứ khác thì sao? Bạn biết đấy, những điều được bao gồm trong giá.

RECEPTIONIST: Oh, there are lots of things. If you don’t want to do the whale watch cruise, your guide will take anyone who is interested either on a bushwalk through the national park near the hotel, and there’s no extra charge for that, or on a fishing trip. That’s an extra $12 I think. And there’s also a reptile park in town – that costs more or less the same.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Ồ, có rất nhiều thứ. Nếu bạn không muốn thực hiện hành trình ngắm cá voi, hướng dẫn viên sẽ đưa bất kỳ ai quan tâm đến chuyến đi qua công viên quốc gia gần khách sạn và không tính thêm phí cho việc đó hoặc tham gia một chuyến câu cá. Tôi nghĩ sẽ thêm 12 đô la. Và cũng có một công viên bò sát trong thị trấn – chi phí hầu như giống nhau.

CUSTOMER: No, I think I’d prefer whales to snakes.

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Không, tôi nghĩ tôi thích cá voi hơn rắn.

RECEPTIONIST: Yeah. And if you just want to relax you are free to sit by the hotel pool or go down the beach. Oh, and they also have tennis courts at the hotel, but you have to pay for those by the hour. But there are table tennis tables downstairs and they’re part of the accommodation package. Just speak to your guide.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Vâng. Và nếu bạn chỉ muốn thư giãn, bạn có thể tự do ngồi bên hồ bơi của khách sạn hoặc đi xuống bãi biển. Ồ, và họ cũng có sân tennis ở khách sạn, nhưng bạn phải trả tiền theo giờ. Nhưng có bàn bóng bàn ở tầng dưới và chúng là một phần của gói chỗ ở. Chỉ cần nói chuyện với hướng dẫn viên của bạn.

CUSTOMER: Well that sounds good. So how much is the basic tour price?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Vâng, điều đó nghe có vẻ hay. Vậy giá tour cơ bản là bao nhiêu?

RECEPTIONIST: At this time of year it’s usually around $300 but let me check. Er…oh, it’s actually $280.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Vào thời điểm này trong năm, nó thường vào khoảng $300 nhưng hãy để tôi kiểm tra. Ờ…ồ, nó thực sự là $280.

CUSTOMER: And the next tour, are there any places on that one?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Và chuyến tham quan tiếp theo, có địa điểm nào trong chuyến đó không?

RECEPTIONIST: How many people is it for?

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Có bao nhiêu người?

CUSTOMER: These are two of us.

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Cho hai chúng tôi.

RECEPTIONIST: Yes, that should be fine. Can I just mention that we require all bookings to be made at least fourteen days before you travel to avoid cancellations of tours? And if you cancel within seven days of departure you will have to pay 50% of your total booking.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Vâng, điều đó sẽ ổn thôi. Có thể tôi chỉ đề cập rằng chúng tôi yêu cầu tất cả việc đặt chỗ phải được thực hiện ít nhất mười bốn ngày trước khi bạn đi du lịch để tránh bị hủy chuyến tham quan? Và nếu bạn hủy trong vòng bảy ngày kể từ ngày khởi hành, bạn sẽ phải trả 50% tổng số tiền đặt chỗ của mình.

CUSTOMER: OK.

IELTS TUTOR dịch: Khách hàng: OK.

RECEPTIONIST: And you also need to pay a 20% deposit at the time of booking.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Và bạn cũng cần phải trả một khoản đặt cọc 20% tại thời điểm đặt chỗ.

CUSTOMER: Can I pay that by credit card?

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?

RECEPTIONIST: Yes, you can.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Vâng, bạn có thể.

CUSTOMER: All right, what I’ll do is I’ll talk to my partner and get back to you.

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Được rồi, những gì tôi sẽ làm là nói chuyện với bạn đồng hành của mình và liên hệ lại với bạn.

RECEPTIONIST: Fine. So I’ll make a provisional booking, shall I? – two for the Whale Watch Experience. Let me issue you with a reference number for when you call back. Do you have a pen?

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Tốt thôi. Vậy, tôi sẽ đặt chỗ tạm thời, phải không? – hai cho Trải nghiệm xem cá voi. Để tôi phát hành cho bạn một số tham chiếu khi bạn gọi lại. Bạn có bút không?

CUSTOMER: Yes.

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Có.

RECEPTIONIST: OK, it’s three nine seven, four five, T. That’s T for tango. When you call back, ask to speak to the Tour Manager, that’s me, Tracy.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: OK, đó là ba chín bảy, bốn năm, T. Đó là T cho điệu tango. Khi bạn gọi lại, hãy yêu cầu nói chuyện với Người quản lý tour, đó là tôi, Tracy.

CUSTOMER: Fine, I will.

IELTS TUTOR dịch: KHÁCH HÀNG: Tốt rồi, tôi sẽ làm vậy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE