Dịch + giải thích transcript "LIBRARY INFORMATION" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "LIBRARY INFORMATION" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "LIBRARY INFORMATION" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "LIBRARY INFORMATION" IELTS LISTENING SECTION 1

LIBRARIAN: Good morning, North College Library. How can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Chào buổi sáng, Thư viện Đại học North đây. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

MAN: I was wondering if it was possible to join the library.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi đã tự hỏi liệu có thể tham gia thư viện không.

LIBRARIAN: Are you a student at North College?

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Bạn có phải là sinh viên của đại học North không?

MAN: No, I’m not, but someone told me it was possible to join, even if I wasn’t.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Không, tôi không phải, nhưng ai đó đã nói với tôi rằng tôi có thể tham gia, ngay cả khi tôi không phải là sinh viên đại học North.

LIBRARIAN: That’s right, it is. Are you over 18? That’s our minimum joining age.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Đúng vậy. Bạn đã trên 18 tuổi chưa? Đó là độ tuổi tham gia tối thiểu của chúng tôi.

MAN: Yes, I am.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng.

LIBRARIAN: That’s no problem then.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Vậy thì không có vấn đề gì.

MAN: Could you tell me what I have to do to join?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Bạn có thể cho tôi biết tôi phải làm gì để tham gia không?

LIBRARIAN: Well, you’ll need to come into the library and fill out some forms. You’ll also need to bring two passport photos with you. We also need two documents for ID, so a driving license would be fine.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Chà, bạn sẽ cần vào thư viện và điền vào một số biểu mẫu. Bạn cũng cần mang theo hai ảnh hộ chiếu. Chúng tôi cũng cần hai tài liệu cho ID, vì vậy giấy phép lái xe sẽ ổn.

MAN: I’ve got that and what else? A credit card?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi có chúng và còn gì nữa? Một thẻ tín dụng?

LIBRARIAN: No, it needs to have your address on it.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Không, cần có địa chỉ của bạn trên đó.

MAN: Shall I bring a bank statement, would that do?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi mang báo cáo tài khoản ngân hàng được không?

LIBRARIAN: That’ll be fine.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Cũng ổn đấy.

MAN: Good. Does it cost anything to join?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tốt rồi. Có chi phí gì để tham gia không?

LIBRARIAN: Well, it’s free for students here but otherwise it’s £125 per year or £25 if you’ve got a current student card from another college.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Chà, ở đây miễn phí cho sinh viên nhưng nếu không thì sẽ là £125 mỗi năm hoặc £25 nếu bạn có thẻ sinh viên hiện tại từ một trường đại học khác.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: I was at Westerly College until last year but now I’ve got a job at Jefferson’s steel factory. Er, it’s more expensive than I thought. My local library is free.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi đã học tại Westerly College cho đến năm ngoái nhưng bây giờ tôi đã có một công việc tại nhà máy thép của Jefferson. Er, nó đắt hơn tôi nghĩ. Thư viện địa phương của tôi là miễn phí.

LIBRARIAN: But you’ll find they don’t have the range of reference books or facilities which we buy for our students. That’s why you have to pay to be an external member.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Nhưng bạn sẽ thấy họ không có nhiều loại sách tham khảo hoặc phương tiện mà chúng tôi mua cho sinh viên của mình. Đó là lý do tại sao bạn phải trả tiền để trở thành thành viên bên ngoài.

MAN: I see. How many books can I borrow?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi hiểu rồi. Tôi có thể mượn bao nhiêu cuốn sách?

LIBRARIAN: We allow twelve items borrowed at any one time if you’re a student, and that includes CDs, DVDs, and videos. However, it’s only eight items for members of the public.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Chúng tôi cho phép mượn mười hai quyển cùng một lúc nếu bạn là sinh viên và bao gồm cả đĩa CD, DVD và video. Tuy nhiên, chỉ là tám mục dành cho các thành viên cộng đồng.

MAN: Fine. And how long can I have them for?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Được rồi. Và tôi có thể giữ chúng trong bao lâu?

LIBRARIAN: Well, you can have both fiction and reference books for four weeks which isn’t bad really.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Chà, bạn có thể có cả sách viễn tưởng và sách tham khảo trong bốn tuần, điều đó thực sự không tệ.

MAN: And what happens if I return them late?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Và điều gì xảy ra nếu tôi trả lại chúng muộn?

LIBRARIAN: Like all libraries there’s a fine system in place. The minimum fine is £1.50 but it can be much higher for some items – up to £5 per week. We’ll give you a booklet with all the details when you join. You can always renew items if they’re not required by anyone else by telephoning or logging on to our website.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Giống như tất cả các thư viện, có một hệ thống tốt. Mức phạt tối thiểu là £1.50 nhưng có thể cao hơn nhiều đối với một số sách – lên đến £5 mỗi tuần. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cuốn sách nhỏ với tất cả các chi tiết khi bạn tham gia. Bạn luôn có thể gia hạn sách nếu người khác không yêu cầu chúng bằng cách gọi điện thoại hoặc đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

MAN: What about the computers? Can I use them free of charge?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Thế còn máy tính thì sao? Tôi có thể sử dụng chúng miễn phí không?

LIBRARIAN: For college students it’s free, but for external members like yourself, the first hour is free and then we make a nominal charge of £1 per hour thereafter.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Đối với sinh viên đại học, nó miễn phí, nhưng đối với các thành viên bên ngoài như bạn, giờ đầu tiên miễn phí và sau đó chúng tôi tính phí danh nghĩa £1 mỗi giờ sau đó.

MAN: Do I have to book in advance for them?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi có phải đặt trước không?

LIBRARIAN: Oh, yes, it’s advisable. Most people tend to book twenty-four hours in advance although sometimes you can get one with only six hours’ notice. However, the earliest you can book a computer is forty-eight hours before you need it, and you can only book one hour at a time. If no one else has booked the computer out, then you may be able to have another hour if you want. We have a wide range of databases, so the computers are in great demand.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Ồ, vâng, việc đó được khuyến khích. Hầu hết mọi người có xu hướng đặt trước hai mươi bốn giờ mặc dù đôi khi bạn có thể nhận được một chiếc chỉ sau sáu giờ. Tuy nhiên, thời gian sớm nhất bạn có thể đặt máy tính là bốn mươi tám giờ trước khi bạn cần và bạn chỉ có thể đặt một giờ mỗi lần. Nếu không có ai khác đặt trước máy tính, thì bạn có thể có thêm một giờ nữa nếu muốn. Chúng tôi có một loạt các cơ sở dữ liệu, vì vậy các máy tính đang có nhu cầu lớn.

MAN: I’m thinking of doing some writing and I might need to access national newspapers. Do you have them on these databases?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi đang nghĩ đến việc viết lách và tôi có thể cần truy cập các tờ báo quốc gia. Bạn có chúng trên các cơ sở dữ liệu này không?

LIBRARIAN: We do indeed. We’ve got all the big nationals, The Guardian and The Observer, The Independent and The Times and Sunday Times. We’ve also got all the local papers and a wide selection of magazines.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Quả thực chúng tôi có. Chúng tôi có tất cả các tờ báo quốc gia lớn, The Guardian và The Observer, The Independent và The Times và Sunday Times. Chúng tôi cũng có tất cả các tờ báo địa phương và nhiều loại tạp chí.

MAN: Excellent. I assume you have photocopying facilities?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tuyệt vời. Tôi cho rằng bạn có cơ sở photocopy?

LIBRARIAN: Of course. 5p a sheet for both A4 and A3 black-and-white copies and 40p a sheet for colour. You can get a card from the counter here – it doesn’t take coins.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Tất nhiên. 5p một tờ cho cả bản copy đen trắng A4 và A3 và 40p một tờ màu. Bạn có thể lấy thẻ từ quầy tại đây – không mất xu.

MAN: OK. Oh by the way, another thing I was wondering about was if you ran any writing classes through the library?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK. Oh, nhân tiện, một điều khác mà tôi thắc mắc là liệu bạn có mở lớp dạy viết nào trong thư viện không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LIBRARIAN: We do, but you’ll have to speak to John Grantingham about that. He’s our resident author. He runs the creative writing classes.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Chúng tôi có, nhưng bạn sẽ phải nói chuyện với John Grantingham về điều đó. Anh ấy là tác giả thường trú của chúng tôi. Anh ấy điều hành các lớp viết sáng tạo.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: John … Grant …. Could you spell that for me, please?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: John… Grant…. Bạn có thể vui lòng đánh vần cho tôi chứ?

LIBRARIAN: Certainly. G-R-A-N-T-I-N-G-H-A-M.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Chắc chắn rồi. G-R-A-N-T-I-N-G-H-A-M.

MAN: Are the classes here at the library?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Các lớp học có ở thư viện không?

LIBRARIAN: Yes – he’s here on Thursday evenings, oh no sorry, Friday – he’s just changed it. You can contact him by emailing the library.

IELTS TUTOR dịch: Thủ thư: Vâng – anh ấy ở đây vào các tối thứ Năm, ồ không, xin lỗi, Thứ Sáu – anh ấy vừa thay đổi nó. Bạn có thể liên hệ với anh ấy bằng cách gửi email cho thư viện.

MAN: Okay. Right, well that’s about all I need to know. Thank you. I’ll be along later this week to join. Thanks. Bye.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Được rồi. Đúng vậy, đó là tất cả những gì tôi cần biết. Cảm ơn bạn. Tôi sẽ đi vào cuối tuần này để tham gia. Cảm ơn. Tạm biệt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE