Dịch + giải thích transcript "MINTONS CAR MART" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "MINTONS CAR MART" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "MINTONS CAR MART" IELTS LISTENING SECTION 1

MAN: Good morning, please take a seat. How can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chào buổi sáng, mời ngồi. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

WOMAN: Well, I’m thinking of buying a new car and I’d like some advice.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chà, tôi đang nghĩ đến việc mua một chiếc ô tô mới và tôi muốn một vài lời khuyên.

MAN: Sure, yes. Had you got any particular make in mind?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chắc chắn rồi, vâng. Bạn đã có bất kỳ mẫu nào cụ thể trong tâm trí chưa?

WOMAN: I’m interested in a Lida – I’ve had one before and liked it. But I haven’t really made up my mind.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi quan tâm đến Lida – Tôi đã có một cái trước đây và thích nó. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự quyết định.

MAN: Sure. We’ve got various models. Umm, right. What about the engine size? Any ideas?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chắc chắn rồi. Chúng tôi có nhiều mẫu khác nhau. Ừm, đúng rồi. Còn kích thước động cơ thì sao? Bạn có bất kỳ ý tưởng nào không?

WOMAN: The one I’ve got at the moment’s a 1.2-litre engine but I find it a bit slow on long journeys. I’d like a bit more power this time … a 1.4 should do, don’t think I need a 1.6 or anything.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chiếc mà tôi có lúc này là động cơ 1,2 lít nhưng tôi thấy nó hơi chậm khi đi đường dài. Tôi muốn có thêm một chút sức mạnh lần này… 1.4 nên vậy, đừng nghĩ rằng tôi cần 1.6 hay bất cứ thứ gì.

MAN: Right. Well, I think the model you’re looking at is the Max. Here’s a picture.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Được rồi. Chà, tôi nghĩ mẫu bạn đang tìm kiếm là Max. Đây là một hình ảnh.

WOMAN: Oh, yes … have you got one in?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ, vâng… bạn có một cái trong đó không?

MAN: Yes. I’ll take you to have a look at it in a minute. I’ll just get a few more details. Er … Is there anything else to do with the engine? What kind of gear change do you want? I presume you’d want a manual?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng. Tôi sẽ đưa bạn xem nó sau một chút nữa. Tôi vừa mới biết thêm một vài chi tiết. Er… Có gì khác với động cơ không? Bạn muốn loại hộp số nào? Tôi đoán bạn muốn có một hướng dẫn?

WOMAN: I’d want automatic – I’ve never driven a car with manual gears.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi muốn số tự động – Tôi chưa bao giờ lái xe số sàn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: Right. Well now, here’s the colour chart for the Max. Have you given that any thought? This blue’s very popular at the moment.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Được rồi. Bây giờ, đây là biểu đồ màu cho Max. Bạn có bất kỳ suy nghĩ nào chưa? Màu xanh da trời rất phổ biến vào lúc này.

WOMAN: Yes, it is nice, I like blue. What’s it called? ‘Royal’?

IELTS TUTOR dịch: người phụ nữ: Vâng, nó đẹp, tôi thích màu xanh da trời. Nó được gọi là gì? 'Hoàng gia'?

MAN: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng.

WOMAN: But actually, I think I prefer this lighter shade here – ‘sky’.

IELTS TUTOR dịch: người phụ nữ: Nhưng thực ra, tôi nghĩ tôi thích màu sáng hơn ở đây – ‘bầu trời’.

MAN: Yes, that’s popular too.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, màu này cũng phổ biến.

WOMAN: I think I’ll go for that.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi nghĩ tôi sẽ chọn nó.

MAN: You might have to wait a week or so for that colour, but I assume that’d be OK?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Bạn có thể phải đợi một tuần hoặc lâu hơn để có được màu đó, nhưng tôi cho rằng điều đó sẽ ổn?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: Oh yes, fine.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ vâng, được thôi.

MAN: Well, we can go outside and you can have a good look at one, and perhaps take it out. But first, can I just ask you about finance? The cash price is going to be somewhere in the region of seven and a half thousand. How would you like to pay? Are you in a position to pay cash, or would you need credit?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chà, chúng ta có thể ra ngoài và bạn có thể xem kỹ một cái, và có thể lấy nó ra. Nhưng trước tiên, tôi có thể hỏi bạn về tài chính không? Giá tiền mặt sẽ ở đâu đó trong khoảng bảy nghìn rưỡi. Bạn muốn thanh toán thế nào? Bạn có thể trả tiền mặt hay bạn cần vay?

WOMAN: I’d like credit provided the terms are reasonable.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi muốn vay miễn là các điều khoản hợp lý.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: Well, you can discuss that with my colleague in a moment; we have various arrangements. And would you be interested in us taking your present car as part exchange?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chà, bạn có thể thảo luận điều đó với đồng nghiệp của tôi trong giây lát; chúng tôi có nhiều sắp xếp khác nhau. Và bạn có muốn chúng tôi lấy chiếc xe hiện tại của bạn để trao đổi một phần không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng.

MAN: OK, fine. So I’ll just need some details from you and then we can do a valuation … Is that OK?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK, tốt rồi. Vậy tôi sẽ chỉ cần một số thông tin chi tiết từ bạn và sau đó chúng ta có thể định giá… Được chứ?

WOMAN: Fine, yes.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Được chứ, vâng.

MAN: Could I have your full name?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Cho tôi biết tên đầy đủ của bạn?

WOMAN: Wendy Harries, that’s H-A-double R-I-E-S.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Wendy Harries, đó là H-A-2 chữ R-I-E-S.

MAN: And is that Mrs … Miss … Ms …?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Và Bà (phụ nữ đã kết hôn hoặc góa phụ) ... Cô (phụ nữ chưa kết hôn) ... Bà (phụ nữ bất kể tình trạng hôn nhân)...?

WOMAN: It’s Doctor, actually.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Thực ra, là bác sĩ.

MAN: Oh, right. And your address?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ, được rồi. Và địa chỉ của bạn?

WOMAN: 20 Green Banks.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: 20 Green Banks.

MAN: Is that ‘Green’ spelled as in the colour?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Từ 'Green" có được đánh vần như màu xanh lá cây không?

WOMAN: Yes, that’s right.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, đúng vậy.

MAN: OK.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK.

WOMAN: Alton.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Alton.

MAN: Is that O-L-T-O-N?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Có phải là O-L-T-O-N?

WOMAN: Not quite, it begins with an A, not an O.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Không hẳn, nó bắt đầu bằng chữ A, không phải O.

MAN: Oh yes, that’s in Hampshire, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ vâng, đó là ở Hampshire phải không?

WOMAN: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Đúng vậy.

MAN: And do you know your postcode?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Và bạn có biết mã bưu điện của bạn không?

WOMAN: Yes. It’s GU8 9EW.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng. Đó là GU8 9EW.

MAN: Do you have a daytime phone number?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Bạn có số điện thoại mà bạn dùng ban ngày không?

WOMAN: Well, I work at the hospital but it’s a bit difficult to get hold of me. I can give you a number just for messages, and then I’ll get back to you when I can. Is that OK?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chà, tôi làm việc ở bệnh viện nên hơi khó khăn khi gọi điện cho tôi. Tôi có thể cung cấp cho bạn một số chỉ dành cho tin nhắn và sau đó tôi sẽ liên hệ lại với bạn khi có thể. Được chứ?

MAN: That’s fine.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Được rồi.

WOMAN: It’s 0-7-9-8-2-5-7-6-4-3.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Đó là 0-7-9-8-2-5-7-6-4-3.

MAN: Fine. And about the car, you have now, what make is it?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tốt rồi. Và về chiếc xe, bạn có bây giờ, nó hiệu gì?

WOMAN: It’s a Conti.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Đó là Conti.

MAN: Do you know the year or the model name?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Bạn có biết năm sản xuất hoặc tên kiểu máy không?

WOMAN: I think it’s 1996, and it’s called a Lion – like an animal.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi nghĩ đó là năm 1996, và nó được gọi là Sư tử – giống như một con vật.

MAN: Then it must be 1994 because they brought out the Fox after that.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vậy thì phải là năm 1994 vì sau đó họ đã cho ra mắt Fox.

WOMAN: Oh right, yes.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ đúng rồi, vâng.

MAN: Mileage? Roughly?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Số dặm? Số ước tính?

WOMAN: I’m not sure. I know it’s less than seventy thousand.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi không chắc. Tôi biết nó ít hơn bảy mươi nghìn.

MAN: OK. What colour is it?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK. Nó có màu gì?

WOMAN: It’s grey, metallic grey.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Đó là màu xám, màu xám kim loại.

MAN: Right, and one last thing-what sort of condition would you say it’s in?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Đúng, và một điều cuối cùng - bạn sẽ nói nó đang ở trong tình trạng nào?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: I’d probably describe it as reasonable. Do you need to see it? It’s parked outside.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi có thể mô tả nó một cách hợp lý. Bạn có cần xem nó không? Nó được đậu bên ngoài.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: Not at the moment, no. Perhaps you could call in one day next week …

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Không phải thời điểm này, không. Có lẽ bạn có thể gọi vào một ngày nào đó tuần tới ...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE