Dịch + giải thích transcript "HOST FAMILY APPLICANT" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "HOST FAMILY APPLICANT" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "HOST FAMILY APPLICANT" IELTS LISTENING SECTION 1

ADVISER: Good morning, how can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho bạn?

STUDENT: Good morning. Umm, I understand you help fix up students with host families.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Chào buổi sáng. Umm, tôi hiểu bạn giúp sắp xếp sinh viên với gia đình bản xứ.

ADVISER: That's right ... are you interested in ...?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Đúng rồi... bạn có hứng thú với... không?

STUDENT: Yes ...

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Vâng ...

ADVISER: Well please sit down and I'll just take a few details.

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Chà, xin vui lòng ngồi xuống và tôi sẽ chỉ lấy một vài chi tiết.

STUDENT: Thank you.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Cảm ơn bạn.

ADVISER: Right now ... what name is it?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Ngay bây giờ ... tên bạn là gì?

STUDENT: Jenny Chan.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Jenny Chan.

ADVISER: Can you spell that please?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Bạn vui lòng đánh vần được chứ?

STUDENT: Yes ... J-E-N-N-Y C-H-A-N.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Vâng ... J-E-N-N-Y C-H-A-N.

ADVISER: Right ... and what is your present address?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Được rồi ... và địa chỉ hiện tại của bạn là gì?

STUDENT: Sea View Guest House, 14 Hill Road.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Sea View Guest House, 14 Hill Road.

ADVISER: OK, and do you know the phone number there?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: OK, và bạn có biết số điện thoại ở đó không?

STUDENT: Yes ... I have it here, ummm ... 2237676, but I'm only there after about 7 pm.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Vâng... Tôi có nó ở đây, ummm... 2237676, nhưng tôi chỉ ở đó khoảng sau 7 giờ tối.

ADVISER: So when would be the best time to catch you?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Vậy, khi nào sẽ là thời điểm tốt nhất để liên lạc với bạn?

STUDENT: I suppose between 9 and, let me see, half-past, before I leave for the college.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Tôi cho là từ 9 giờ đến, để tôi xem, nửa giờ trước khi tôi lên đường đến trường đại học.

ADVISER: Great ... and can I ask you your age?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Tuyệt... và tôi có thể hỏi tuổi của bạn không?

STUDENT: I've just had my nineteenth birthday.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Tôi vừa mới qua sinh nhật thứ mười chín của mình.

ADVISER: And how long would you want to stay with the host family?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Và bạn muốn ở với gia đình chủ nhà bao lâu?

STUDENT: I'm planning on staying a year but at the moment I'm definitely here for four months only. I have to get an extension to my permit.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Tôi dự định ở lại một năm nhưng hiện tại tôi chắc chắn chỉ ở đây trong bốn tháng. Tôi phải xin gia hạn giấy phép của mình.

ADVISER: You're working on it? Fine ... and what will be your occupation while you're in the UK?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Bạn đang làm việc ư? Tốt rồi ... và nghề nghiệp của bạn khi bạn ở Vương quốc Anh là gì?

STUDENT: Studying English?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Đang học tiếng Anh?

ADVISER: And what would you say your level of English is?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Và bạn nói trình độ tiếng Anh của bạn là bao nhiêu?

STUDENT: Umm. Good, I think I'd like to say 'advanced' but my written work is below the level of my spoken, so I suppose it's intermediate.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Ừm. Tốt, tôi nghĩ tôi muốn nói là 'cao cấp' nhưng bài viết của tôi ở dưới trình độ nói của tôi, vì vậy tôi cho rằng ở mức trung bình.

ADVISER: Certainly your spoken English is advanced. Anyway, which area do you think you would prefer?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Chắc chắn tiếng Anh dạng nói của bạn đã được nâng cao. Dù sao đi nữa, bạn nghĩ mình sẽ thích khu vực nào hơn?

STUDENT: Ummm, well I'm studying right in the centre but I'd really like to live in the north-west.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Ummm, tôi đang học ngay tại trung tâm nhưng tôi thực sự muốn sống ở phía tây bắc.

ADVISER: That shouldn't be a great problem ... we usually have lots of families up there.

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Đó không phải là một vấn đề lớn ... chúng tôi thường có rất nhiều gia đình ở đó.

ADVISER: And do you have any particular requirements for diet?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Và bạn có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào cho chế độ ăn uống không?

STUDENT: Well, I'm nearly a vegetarian ... not quite.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Chà, tôi gần như là một người ăn chay ... không hoàn toàn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ADVISER: Shall I say you are? It's probably easier that way.

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Tôi sẽ nói bạn là? Có lẽ dễ dàng hơn theo cách đó.

STUDENT: That would be best.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Đó sẽ là điều tốt nhất.

ADVISER: Anything about your actual room?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Có bất kỳ điều gì về căn phòng thực tế của bạn không?

STUDENT: I would prefer my own facilities - 'en suite', is that right? And also if it's possible a TV and I'd also like the house to have a real garden rather than just a yard, somewhere I could sit and be peaceful.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Tôi thích cơ sở của riêng mình hơn - 'có phòng riêng', đúng không? Và nếu có thể có một chiếc TV và tôi cũng muốn ngôi nhà có một khu vườn thực sự chứ không chỉ là một cái sân, một nơi nào đó tôi có thể ngồi và tĩnh lặng.

ADVISER: Is that all?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Đó là tất cả rồi à?

STUDENT: Well ... I'm really serious about improving my English so I'd prefer to be the only guest if that's possible?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Chà ... Tôi thực sự nghiêm túc trong việc cải thiện tiếng Anh của mình nên tôi muốn là khách duy nhất nếu có thể?

ADVISER: No other guests ... Yes, you get more practice that way. Anyway, obviously all this is partly dependent on how much you're willing to pay. What did you have in mind?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Không có khách nào khác ... Vâng, bạn sẽ được thực hành nhiều hơn theo cách đó. Dù sao đi nữa, rõ ràng tất cả những điều này một phần phụ thuộc vào số tiền bạn sẵn sàng trả. Bạn nghĩ như thế nào?

STUDENT: I was thinking in terms of about £60-£80 a week, but I'd go up to a hundred if it was something special.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Tôi đã nghĩ về khoảng 60-80 bảng một tuần, nhưng tôi có thể lên tới một trăm nếu có điều gì đó đặc biệt.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ADVISER: Well, I don't think we'd have any problems finding something for you.

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Tôi không nghĩ chúng tôi gặp khó khăn gì khi tìm điều đó cho bạn.

STUDENT: Oh, good.

IELTS TUTOR dịch: sinh viên: Ồ, tốt rồi.

ADVISER: And when would you want it for?

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Và khi nào bạn muốn đi?

STUDENT: I'd like to move in approximately two weeks.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Tôi muốn chuyển đi trong khoảng hai tuần.

ADVISER: Let me see, it's the 10th today ... so if we go for the Monday it's the 23rd March.

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Để tôi xem, hôm nay là ngày 10... vậy nếu chúng ta đi vào thứ Hai thì đó là ngày 23 tháng Ba.

STUDENT: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Vâng.

ADVISER: Right ... good, and if I could ask one last question ...

IELTS TUTOR dịch: Tư vấn viên: Được... tốt rồi, và nếu tôi có thể hỏi một câu cuối cùng...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE