Dịch + giải thích transcript "Early Learning Childcare Centre Enrolment Form" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Early Learning Childcare Centre Enrolment Form" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Early Learning Childcare Centre Enrolment Form" IELTS LISTENING SECTION 1

Director: Good morning. Welcome to the Early Learning Childcare Centre. How may I help you?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Chào buổi sáng. Chào mừng đến với Trung tâm Chăm sóc Trẻ em. Tôi có thể giúp gì cho chị?

Carol: Hi. I spoke to you last week about enrolling my daughter for next year.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Xin chào. Tôi đã nói chuyện với anh vào tuần trước về việc ghi danh cho con gái tôi vào năm sau.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Director: Oh, yes. I’ll just get some details from you. So, you’re her mother?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Ồ, vâng. Tôi cần lấy một số thông tin từ chị. Chị là mẹ của cháu nhỉ?

Carol: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Đúng rồi.

Director: And, can I have your name?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Và tôi có thể biết tên của chị chứ?

Carol: It’s Carol, Carol Smith.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Tôi là Carol, Carol Smith.

Director: And your daughter’s name?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Tên cháu nhà mình là gì nhỉ?

Carol: It’s Kate.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Cháu tên là Kate.

Director: Now, we have several groups at the centre and we cater for children from three to five years old. How old is your daughter?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Hiện tại, chúng tôi có một số nhóm tại trung tâm và chúng tôi chăm sóc cho trẻ em từ ba đến năm tuổi. Cháu nhà mình được mấy tuổi rồi?

Carol: She’s three now but she turns four next month.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Cháu nhà tôi được ba tuổi rồi nhưng cháu lên bốn vào tháng tới.

Director: I’ll put 4 down because that’s how old she’ll be when she starts.

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Thế thì tôi sẽ ghi là bốn vì đó là tuổi của cháu lúc nhập học.

Carol: Fine, she’s so excited about her birthday and coming to the centre.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Được anh ạ, con bé đang rất phấn khởi chờ đến sinh nhật của nó và ngày nó đến trung tâm.

Director: That’s good to hear. And what’s your address?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Thật tuyệt khi nghe điều đó. Và địa chỉ của chị ở đâu nhỉ?

Carol: It’s 46 Wombat Road, that’s W-O-M-B-A-T. Woodside 4032.

IELTS TUTOR dịch: Carol: 46 đường Wombat, đó là W-O-M-B-A-T. Woodside 4032.

Director: And what’s the phone number?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Cho tôi xin số điện thoại nhé?

Carol: Oh … it’s… 3345 9865.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Oh ... đó là ... 3345 9865.

Director: So, have you decided on the days you’d like to bring your daughter here?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Vậy chị muốn đưa cháu đến đây vào thứ mấy?

Carol: I’d prefer Monday and Wednesday if possible.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Tôi muốn thứ Hai và thứ Tư nếu có thể.

Director: Mmm. I’ll check, Monday’s fine, but I think the centre is already full for Wednesday. Erm. Yes. Sorry. It seems to be a very popular day. We can offer you a Thursday or a Friday as well.

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Mmm. Tôi sẽ kiểm tra, thứ Hai thì ổn, nhưng tôi nghĩ rằng trung tâm đã kín chỗ vào thứ Tư. Oh, đúng rồi. Tiếc quá. Dường như thứ Tư là ngày mọi người đều thích. Chúng tôi còn chỗ vào thứ Năm hoặc thứ Sáu.

Carol: Oh, dear. I suppose Thursday would be all right because she has swimming on Friday.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Oh, tôi nghĩ thứ Năm sẽ ổn vì cháu nhà tôi đi bơi vào thứ Sáu.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Director: OK, got that. Because a lot of parents work, we do offer flexible start and finish times. We are open from 7:30 in the morning until 6 o’clock at night. What time would you like your daughter to start?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: OK, tôi hiểu rồi. Bởi vì có nhiều phụ huynh phải đi làm nên chúng tôi sắp xếp thời gian bắt đầu và tan lớp linh hoạt. Chúng tôi mở cửa từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ tối. Chị muốn mang cháu đến từ mấy giờ?

Carol: I need to get to work in the city by 9:00 so I’ll drop her off at 8:30. You’re pretty close to the city here so that should give me plenty of time to get there.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Tôi cần vào thành phố làm việc trước 9:00 nên tôi sẽ mang cháu đến lúc 8:30. Trung tâm cũng khá gần thành phố nên cũng tiện.

Director: That’s fine. Now, we also need to decide which group she’ll be in. We have two different groups and they’re divided up according to age. There’s the green group, which is for three-to four-year-olds. And then there’s the red group which is for four-to five-year-olds.

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Được rồi. Bây giờ, chúng ta cần phải xếp cháu vào nhóm. Chúng tôi có hai nhóm khác nhau chia theo độ tuổi. Nhóm màu xanh lá cây, dành cho trẻ từ ba đến bốn tuổi. Và nhóm màu đỏ dành cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi.

Carol: She’s quite mature for her age and she can already write her name and read a little.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Cháu khá trưởng thành so với tuổi của mình và cháu đã có thể viết tên của mình và biết đọc một chút.

Director: Well, I’ll put her in the red group and we can always change her to the green one if there are any problems.

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: À, tôi sẽ xếp cháu vào nhóm đỏ và chúng tôi sẽ chuyển cháu sang nhóm xanh nếu có bất kỳ vấn đề gì.

Carol: That sounds fine.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Tốt quá.

Director: OK. Let’s move on to meals. We can provide breakfast, lunch, and dinner. As she’s finishing pretty early, she won’t need dinner, will you give her breakfast before she comes?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: OK. Giờ đến vấn đề ăn uống. Chúng tôi có thể nấu cho các cháu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Vì cháu nhà chị về khá sớm nên chắc không cần ăn tối ở đây, thế chị có cho cháu ăn sáng trước khi đến đây không?

Carol: Yes, she’ll only need lunch.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Tôi có, nên cháu chỉ cần bữa trưa ở đây thôi.

Director: Now, does she have any medical conditions we need to know about? Does she have asthma or any hearing problems for example?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Vậy cháu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào mà chúng tôi cần biết không? Cháu có bị hen suyễn hay bất kỳ vấn đề nào về thính giác không, ví dụ vậy?

Carol: No. But she does need to wear glasses.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Không. Nhưng cháu cần phải đeo kính.

Director: Oh, I’ll make a note of that.

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Ồ, tôi sẽ ghi lại điều đó.

Carol: Yes, she’s pretty good about wearing them, she can’t see much without them.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Vâng, cháu khá ổn khi đeo kính, không có kính thì cháu không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Director: Right OK. Now, I also need emergency contact details.

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: OK. Bây giờ, tôi cần thông tin liên lạc khẩn cấp.

Carol: So what sort of information do you need?

IELTS TUTOR dịch: Carol: Loại thông tin gì vậy?

Director: Just the name and number of a friend or family member we can contact in case we can’t get hold of you at any time.

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Chỉ cần tên và số điện thoại của một người bạn hoặc thành viên gia đình mà chúng tôi có thể liên hệ trong trường hợp chúng tôi không thể liên lạc được với chị bất cứ lúc nào.

Carol: OK. That’d better be my sister … Jenny Ball. That’s B-A-L-L. Her phone number is 3346 7523.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Được rồi. Vậy lấy số của em gái tôi đi … Jenny Ball. B-A-L-L. Số điện thoại của nó là 3346 7523.

Director: Great. So she is the child’s aunt?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: OK. Vậy chị ấy là dì của đứa trẻ?

Carol: Yes, that’s right.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Vâng, đúng vậy.

Director: I’ll make a note of that as well. Now, is there anything you’d like to ask?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Tôi cũng sẽ ghi lại điều đó. Bây giờ, có điều gì chị muốn hỏi không?

Carol: What about payment? How much are the fees each term?

IELTS TUTOR dịch: Carol: Còn thanh toán thì sao? Phí mỗi kỳ là bao nhiêu?

Director: Well, for two days and the hours you’ve chosen, that will be $450 altogether.

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Chà, với hai ngày và số giờ chị đã chọn, tổng cộng sẽ là 450 đô la.

Carol: OK, and do I have to pay that now?

IELTS TUTOR dịch: Carol: OK, tôi có phải trả số tiền đó luôn không?

Director: No, we send out invoices once the children start at the centre. You can choose to pay at the end of each term or we do offer a slightly discounted rate if you pay every month.

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Không, chúng tôi gửi hóa đơn khi các cháu bắt đầu vào trung tâm. Chị có thể chọn thanh toán vào cuối mỗi kỳ hoặc thanh toán hàng tháng và được chiết khấu một chút.

Carol: Oh, I’ll do that then. I find it easier to budget that way and I’m not used to the term dates just yet.

IELTS TUTOR dịch: Carol: Ồ, tôi sẽ đóng theo tháng. Tôi thấy việc lập ngân sách theo cách đó dễ dàng hơn và tôi chưa quen với việc đóng theo kỳ.

Director: Good, it makes it a lot simpler for us as well. Well, that’s everything. Would you like me to show you around…?

IELTS TUTOR dịch: Giám đốc: Tốt thôi, nó cũng giúp mọi việc của chúng tôi đơn giản hơn rất nhiều. Vâng, đó là tất cả mọi thứ. Chị có muốn tôi dẫn đi thăm thú xung quanh …?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE