Dịch + giải thích transcript "HORNDYKE’S BUILDERS" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "HORNDYKE’S BUILDERS" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "HORNDYKE’S BUILDERS" IELTS LISTENING SECTION 1

Mr. Thorndyke: Thorndyke’s.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Nhà Thorndyke xin nghe.

Edith: Good morning. Is that Mr. Thorndyke?

IELTS TUTOR dịch: Edith: Chào buổi sáng. Xin hỏi có phải anh Thorndyke không?

Mr. Thorndyke: Speaking. How can I help?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Tôi đây. Tôi có thể giúp gì cho chị?

Edith: I’ve got quite a few things which need painting and fixing in the flat and wonder whether you’d be able to do the work.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Tôi có khá nhiều thứ cần sơn và sửa trong căn hộ, liệu rằng anh có làm được không?

Mr. Thorndyke: I’m sure I’d be able to help but let me take down a few details.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Chắc chắn là có rồi nhưng tôi cần hỏi một vài thông tin.

Edith: Yes, of course.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Vâng, tất nhiên.

Mr. Thorndyke: Well, firstly, how did you hear about us?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Vâng, trước tiên, chị biết đến tôi từ kênh thông tin nào vậy?

Edith: It was my friend May Hampton … you did some excellent work for her a couple of years ago. Do you remember?

IELTS TUTOR dịch: Edith: Bạn của tôi, May Hampton … anh đã làm một số việc vô cùng tuyệt vời cho cô ấy vài năm trước, anh nhớ chứ?

Mr. Thorndyke: Oh, yes, that was in West Park Flats, lovely lady.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Ồ, vâng, một căn hộ ở West Park, một quý bà xinh đẹp.

Edith: Yes, she is.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Đúng vậy.

Mr. Thorndyke: And what’s your name, please?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Chị tên gì nhỉ?

Edith: It’s Edith Pargetter.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Tôi là Edith Pargetter.

Mr. Thorndyke: Edith … can you spell your surname, please?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Edith … chị có thể đánh vần tên họ của mình được không?

Edith: It’s P-A-R-G-E-double T-E-R.

IELTS TUTOR dịch: Edith: P-A-R-G-E-T-T-E-R.

Mr. Thorndyke: Double T, right. And do you live in West Park Flats as well?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: 2 chữ T, OK. Thế chị có sống ở West Park không?

Edith: No, actually it’s East Park, Flat 4.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Không, tôi ở East Park, Căn hộ số 4.

Mr. Thorndyke: Oh, right, that’s over the road, I seem to remember – quite difficult to get to.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Ồ, đúng rồi, đó là đoạn đường, hình như tôi nhớ – khá khó đi.

Edith: Yes, it’s at the back of the library.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Vâng, nó ở phía sau thư viện.

Mr. Thorndyke: Right, I know. And what’s your phone number?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Đúng vậy, tôi biết chỗ đó. Số điện thoại của chị là gì?

Edith: 875934, but I’m out a great deal in the afternoons and evenings.

IELTS TUTOR dịch: Edith: 875934, nhưng tôi ra ngoài rất nhiều vào các buổi chiều và buổi tối.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Mr. Thorndyke: So would the best time to ring you be in the morning?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Vậy thời điểm tốt nhất để gọi cho chị là vào buổi sáng nhỉ?

Edith: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Vâng.

Mr. Thorndyke: Fine. I’ve made a note of that. Can I just ask, I’ll be in a van and I know parking’s rather difficult round your flats. Where would you recommend?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Tốt thôi. Tôi đã ghi lại điều đó. Cho tôi hỏi, tôi sẽ đi xe tải đến và tôi biết việc đỗ xe khá khó khăn quanh đấy. Chị có đề xuất gì không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Edith: Well, I always tell people in larger vehicles to park by the postbox on the other side of the road from the entrance.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Tôi luôn khuyên những người đi xe lớn hãy đậu xe ở cạnh hòm thư phía bên kia đường từ cổng vào.

Mr. Thorndyke: Good, thanks.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: OK, cảm ơn.

Edith: And will you be able to give me a full itemised quote?

IELTS TUTOR dịch: Edith: Anh cho tôi một bản báo giá liệt kê đầy đủ từng chi tiết được chứ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • itemise something (verb): to produce a detailed list of things: liệt kê chi tiết

Mr. Thorndyke: Oh, yes, I’ll list all the jobs separately with individual prices.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Ồ, vâng, tôi sẽ liệt kê tất cả các công việc một cách riêng biệt với các mức giá riêng.

Edith: That’d be a great help.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Cảm ơn anh nhé.

Mr. Thorndyke: No problem.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Không có gì.

Mr. Thorndyke: Now, what would you like me to do?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Nào, chị muốn tôi làm gì?

Edith: Firstly and most urgently is in the kitchen. With all the weather damage, the glass in the door has cracked and I’d need that fixing…..

IELTS TUTOR dịch: Edith: Đầu tiên và khẩn cấp nhất là ở trong bếp. Do ảnh hưởng của thời tiết, kính trên cửa đã nứt và tôi cần sửa lại …..

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Mr. Thorndyke: I presume you mean replacing?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Tôi đoán chị muốn thay thế nó?

Edith: Oh, yes. And as soon as possible…

IELTS TUTOR dịch: Edith: Ồ, vâng. Và càng sớm càng tốt …

Mr. Thorndyke: What I’ll do is come round tomorrow morning and do that immediately.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Sáng mai tôi sẽ đến và thay nó luôn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Edith: Thank you so much. The other things aren’t so urgent but …

IELTS TUTOR dịch: Edith: Cảm ơn rất nhiều. Những thứ khác không quá khẩn cấp nhưng …

Mr. Thorndyke: Now, I’ll make a note of everything you want doing.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Bây giờ, tôi sẽ ghi chú lại mọi thứ chị muốn tôi làm.

Edith: Well, in the kitchen I’d like some painting doing.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Trong bếp, tôi muốn sơn lại tường.

Mr. Thorndyke: All the kitchen walls?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Tất cả bốn bức tường?

Edith: Just the area over the cooker. It’s very greasy

IELTS TUTOR dịch: Edith: Chỉ khu vực phía trên bếp thôi. Mỡ bẩn lắm …

Mr. Thorndyke: Right … it does tend to get that way!

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: OK, khu vực đó nhà nào cũng vậy mà!

Edith: Yes!

IELTS TUTOR dịch: Edith: Vâng!

Mr. Thorndyke: Well, if you want a proper job done, what I’d need to do is strip the old paint and plaster it about a week before I paint it.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Chà, nếu muốn hoàn thành công việc tốt nhất, điều tôi cần làm là lột bỏ lớp sơn cũ và trát lại khoảng một tuần trước khi sơn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Edith: Of course. Now, May tells me you also do work in the garden.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Được, tùy anh. May nói với tôi rằng anh cũng làm mấy việc liên quan đến vườn.

Mr. Thorndyke: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Đúng vậy.

Edith: Well, I’d like you to replace a fence.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Chà, tôi muốn anh thay giúp tôi một cái hàng rào.

Mr. Thorndyke: Just one?

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Chỉ một cái?

Edith: Yes, at the far end.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Vâng, ở cuối hàng rào.

Mr. Thorndyke: Fine. Shouldn’t be a problem.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Tốt thôi. Không thành vấn đề.

Edith: And that’s the lot.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Và đó là tất cả mọi thứ tôi muốn sửa.

Mr. Thorndyke: Fine. Yeah, as I say I can come round tomorrow morning to look over things with you.

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: Tốt thôi. Vâng, như tôi đã nói, tôi có thể đến vào sáng mai để xem xét mọi thứ với chị.

Edith: That’s great, thank you.

IELTS TUTOR dịch: Edith: Thật tuyệt, cảm ơn anh.

Mr. Thorndyke: So, I’ll look forward to seeing you tomorrow at…

IELTS TUTOR dịch: Ông Thorndyke: OK, hẹn gặp chị vào ngày mai tại…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE