Dịch + giải thích transcript "Transport Survey" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Transport Survey" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Transport Survey" IELTS LISTENING SECTION 1

Interviewer: Excuse me.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Xin lỗi chị.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Luisa: Yes?

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Vâng?

Interviewer: I wonder if you could spare a few minutes to do a survey on transport. It won’t take long.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Chị có thể dành ra vài phút để làm một cuộc khảo sát giao thông không? Không mất nhiều thời gian đâu chị.

Luisa: No, that’s fine.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Ồ được, không sao đâu.

Interviewer: Lovely. The survey is on behalf of the local council. They’d like to know about what transport you use and any suggestions for improvement. Can I start by asking you how you travelled to town today?

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Cảm ơn chị. Khảo sát này là của hội đồng địa phương. Họ muốn biết về phương tiện di chuyển của người dân và bất kỳ đề xuất cải tiến nào. Để bắt đầu, tôi muốn hỏi chị đã đi gì đến thị trấn ngày hôm nay?

Luisa: Sure. I came on the bus.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Chắc chắn rồi. Tôi đi xe buýt.

Interviewer: Great. Now can I get a few details about yourself?

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: OK. Bây giờ tôi muốn hỏi một vài thông tin cá nhân có được không?

Luisa: ОК.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Được.

Interviewer: What’s your name?

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Tên chị là gì?

Luisa: It’s Luisa ….

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Đó là Luisa ….

Interviewer: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Rồi.

Luisa: Hardie.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Hardie.

Interviewer: Can you spell that, please?

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Chị có thể đánh vần giúp tôi không?

Luisa: Yes, it’s H-A-R-D-I-E.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Vâng, đó là H-A-R-D-I-E.

Interviewer: Great. Thanks. And can I have your address?

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Tuyệt vời. Cảm ơn chị. Và tôi có thể biết địa chỉ của chị chứ?

Luisa: It’s 19, White Stone Road.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: 19 đường White Stone.

Interviewer: Oh, right. I know that area. It’s Bradfield, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Ồ, phải rồi. Tôi biết khu vực đó. Ở Bradfield phải không?

Luisa: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Đúng vậy.

Interviewer: Is the postcode GT7?

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Mã bưu điện là GT7 nhỉ?

Luisa: It’s actually G-T-8, 2-L-C.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Chính xác là G-T-8, 2-L-C.

Interviewer: Great. And could I ask what your job is? Are you a student?

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: OK. Chị đang làm gì vậy? Chị là sinh viên phải không?

Luisa: I’ve actually just finished my training. I’m a hairdresser.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Tôi vừa học xong khóa huấn luyện. Tôi là thợ làm tóc.

Interviewer: Oh, right. And one more question in this section. What is the reason for you coming into town today?

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Ồ, được rồi. Và một câu hỏi nữa trong phần này. Lý do chị đến thị trấn ngày hôm nay là gì?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Luisa: Actually it’s not for shopping today, which would be my normal reason, but to see the dentist.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Bình thường tôi đến đây để đi mua sắm, nhưng hôm nay thì khác, tôi đến để gặp nha sĩ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Interviewer: Right. Thanks.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Được rồi. Cảm ơn chị.

Interviewer: Now in this last section, I’d like you to give us some ideas about the facilities and arrangements in the city for getting to and from work, er, any suggestions you have for improvements.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Bây giờ trong phần cuối cùng này, tôi muốn chị đề xuất cho chúng tôi một số ý tưởng về cơ sở vật chất và các bố trí sắp xếp trong thành phố liên quan đến việc đi lại, er, bất kỳ đề xuất nào khác về việc cải thiện khu vực.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Luisa: Well, something I’ve thought about for some time is that when I do walk and I’m doing a later shift, I think the lighting should be better.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Chà, có những lúc tôi đi bộ và khi tôi phải làm ca muộn, tôi nghĩ đèn đường nên được cải thiện tốt hơn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Interviewer: Yes, good point.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Vâng, một ý tưởng hay.

Luisa: And of course, I think it’s a real shame they’ve been cutting down on the number of footpaths. They should have more of those. Then people would walk more.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Và tất nhiên, tôi nghĩ thật đáng tiếc khi họ đã cắt giảm số lượng đường dành cho người đi bộ. Đáng ra phải xây thêm các con đường như vậy mới đúng. Thế thì mới khuyến khích người dân đi bộ nhiều hơn được.

Interviewer: Yes, right.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Vâng, đúng vậy.

Luisa: And, I don’t think there are enough trains. That’s why I don’t use them – you have to wait so long.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Và, tôi cũng cho rằng ở đây không có đủ số lượng tàu lửa. Đó là lý do tại sao tôi không đi tàu – luôn phải đợi rất lâu.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Interviewer: Thanks. And finally, I’d like to ask your opinion on cycling. As you may know, there’s a drive in the city to get more people to cycle to work.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Cảm ơn. Và cuối cùng, tôi muốn hỏi ý kiến ​​của chị về việc đi xe đạp. Như chị có thể biết, trong thành phố đang có một chiến dịch khuyến khích mọi người đạp xe đi làm.

Luisa: Right.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Phải.

Interviewer: But we realise that there are things which the council, but also employers, might do to help encourage workers to cycle to work.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Nhưng chúng tôi nhận ra rằng có những điều mà không chỉ hội đồng, mà cả những người sếp, có thể làm để giúp khuyến khích nhân viên của mình đạp xe đi làm.

Luisa: Yep. Well, I have thought about it and where I work there are no safe places to leave your bikes.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Đúng. Vâng, tôi đã nghĩ về điều này và nơi tôi làm việc không có chỗ nào an toàn để để xe đạp cả.

Interviewer: OK.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Ừm.

Luisa: And also, I’d have to cycle uphill and on a hot day, I’d arrive at work pretty sweaty so I think I’d need a shower somewhere at work.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Và còn nữa, tôi phải đạp xe lên những con dốc và vào một ngày nóng nực, tôi đến nơi làm việc khi đã đổ mồ hôi nhễ nhại, nên tôi nghĩ tôi cần chỗ tắm tại nơi làm việc.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Interviewer: Right.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Được rồi.

Luisa: And I suppose the last thing is that I wouldn’t be all that confident about cycling on such busy roads. I think I’d like to see you offering training for that, you know, I’d feel a lot better about starting if that was the case.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Và điều cuối cùng là tôi không tự tin về việc đạp xe trên những con đường đông đúc như vậy. Tôi nghĩ rằng cần có các khóa đào tạo, anh biết đấy, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu được đào tạo trước khi có thể đạp xe ra đường.

Interviewer: Well, that’s very helpful. Thank you very much for your time.

IELTS TUTOR dịch: Người phỏng vấn: Vâng, điều đó sẽ rất hữu ích. Cảm ơn vì đã dành chút thời gian để phỏng vấn.

Luisa: No problem. Bye.

IELTS TUTOR dịch: Luisa: Không vấn đề gì đâu. Chào anh.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE