Dịch + giải thích transcript "Employment Agency Possible Jobs" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Employment Agency Possible Jobs" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Employment Agency Possible Jobs" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Employment Agency Possible Jobs" IELTS LISTENING SECTION 1

Sally: Good morning. Thanks for coming in to see us here at the agency, Joe. I’m one of the agency representatives, and my name’s Sally Baker.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Chào buổi sáng. Cảm ơn vì đã đến gặp chúng tôi tại công ty, Joe. Tôi là một trong những đại diện của công ty và tên tôi là Sally Baker.

Joe: Hi Sally. I think we spoke on the phone, didn’t we?

IELTS TUTOR dịch: Joe: Chào Sally. Tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại, phải không?

Sally: That’s right, we did. So thank you for sending in your CV. We’ve had quite a careful look at it and I think we have two jobs that might be suitable for you.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

IELTS TUTOR dịch: Sally: Đúng vậy, chúng ta đã nói chuyện rồi. Cảm ơn bạn đã gửi CV. Chúng tôi đã xem xét khá kỹ lưỡng và tôi nghĩ chúng tôi có hai công việc có thể phù hợp với bạn.

Joe: ОK.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Ok.

Sally: The first one is in a company based in North London. They’re looking for an administrative assistant.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Cái đầu tiên là ở một công ty có trụ sở tại Bắc London. Họ đang tìm một trợ lý hành chính.

Joe: OK. What sort of company is it?

IELTS TUTOR dịch: Joe: Ok. Công ty làm về lĩnh vực gì ạ?

Sally: They’re called Home Solutions and they design and make furniture.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Họ được gọi là Giải pháp gia đình và họ thiết kế và sản xuất đồ nội thất.

Joe: Oh, I don’t know much about that, but it sounds interesting.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Ồ, tôi không biết nhiều về nó, nhưng nghe có vẻ thú vị.

Sally: Yes, well as I said, they want someone in their office, and looking at your past experience it does look as if you fit quite a few of the requirements. So on your CV it appears you’ve done some data entry?

IELTS TUTOR dịch: Sally: Đúng thế, như tôi đã nói, họ muốn một người nào đó trong văn phòng của họ, và nhìn vào kinh nghiệm trước đây của bạn thì có vẻ như bạn phù hợp với một số yêu cầu. Theo CV của bạn thì có vẻ như bạn đã thực hiện nhập dữ liệu?

Joe: Yes

IELTS TUTOR dịch: Joe: Đúng ạ.

Sally: So that’s one skill they want. Then they expect the person they appoint to attend meetings and take notes there …

IELTS TUTOR dịch: Sally: Vậy, đó là một kỹ năng mà họ muốn. Sau đó, họ mong đợi người mà họ chỉ định tham gia các cuộc họp và ghi chép ở đó …

Joe: OK. I’ve done that before, yes.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Ok. Tôi đã làm công việc này trước đó.

Sally: And you’d need to be able to cope with general admin.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Và bạn cần phải có khả năng đối phó với quản trị viên chung.

Joe: Filing, and keeping records and so on? That should be OK. And in my last job I also had to manage the diary.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Nộp hồ sơ và lưu giữ hồ sơ, v.v.? Điều đó sẽ ổn. Và trong công việc cuối cùng của tôi, tôi cũng phải quản lý các cuộc họp.

Sally: Excellent. That’s something they want here too. I’d suggest you add it to your CV – I don’t think you mentioned that, did you?

IELTS TUTOR dịch: Sally: Tuyệt vời. Đó là điều họ cũng muốn ở đây. Tôi khuyên bạn nên thêm nó vào CV của bạn – Tôi không nghĩ rằng bạn đã đề cập đến điều đó, phải không?

Joe: No

IELTS TUTOR dịch: Joe: Dạ không.

Sally: So as far as the requirements go, they want good computer skills, of course, and they particularly mention spreadsheets.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Tất nhiên, theo các yêu cầu, họ muốn có kỹ năng máy tính tốt, và họ đặc biệt đề cập đến bảng tính.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Joe: That should be fine.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Điều đó không thành vấn đề ạ.

Sally: And interpersonal skills – which would be something they’d check with your references.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân – đó sẽ là thứ mà họ sẽ kiểm tra với người giới thiệu của bạn.

Joe: I think that should be OK, yes.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Tôi nghĩ điều đó cũng được thôi ạ.

Sally: Then they mention that they want someone who is careful and takes care with details – just looking at your CV, I’d say you’re probably alright there.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Sau đó, họ đề cập rằng họ muốn một người cẩn thận và quan tâm các chi tiết – chỉ cần nhìn vào CV của bạn, tôi sẽ nói rằng bạn phù hợp với tiêu chí đó.

Joe: I think so, yes. Do they want any special experience?

IELTS TUTOR dịch: Joe: Tôi cũng nghĩ thế. Họ có yêu cầu kinh nghiệm gì đặc biệt không ạ?

Sally: I think they wanted some experience of teleconferencing.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Tôi nghĩ họ muốn có một số kinh nghiệm về hội nghị trực tuyến.

Joe: I’ve got three years’ experience of that.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm về nó.

Sally: Let’s see, yes, good. In fact they’re only asking for at least one year, so that’s great. So is that something that might interest you?

IELTS TUTOR dịch: Sally: Để tôi xem, vâng, thế thì tốt. Trên thực tế, họ chỉ yêu cầu ít nhất một năm, vậy điều đó thật tuyệt. Vậy đó có phải là điều mà bạn có thể quan tâm?

Joe: It is, yes. The only thing is, you said they were in North London so it would be quite a long commute for me.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Đúng vậy. Chỉ có điều là, bạn nói rằng họ đang ở Bắc London nên sẽ là quãng đường sẽ khá xa với tôi. 

Sally: ОK.

IELTS TUTOR dịch: Ok.

Sally: So the second position might suit you better as far as the location goes; that’s for a warehouse assistant and that’s in South London.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Vì vậy, vị trí thứ hai có thể phù hợp với bạn hơn khi nói về vị trí; đó là cho một trợ lý kho và đó là ở Nam London.

Joe: Yes, that would be a lot closer.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Vâng, nó gần hơn nhiều ạ.

Sally: And you’ve worked in a warehouse before, haven’t you?

IELTS TUTOR dịch: Sally: Và bạn đã làm việc trong một nhà kho trước đây, phải không?

Joe: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Đúng ạ.

Sally: So as far as the responsibilities for this position go, they want someone who can manage the stock, obviously, and also deliveries.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Nói về trách nhiệm của vị trí này, họ muốn một người có thể quản lý kho hàng, và cả những người giao hàng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Joe: That should be OK. You’ve got to keep track of stuff, but I’ve always been quite good with numbers.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Điều đó thì được. Bạn phải theo dõi mọi thứ, nhưng tôi luôn khá giỏi với những con số.

Sally: Good, that’s their first requirement. And they want someone who’s computer literate, which we know you are.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Tốt rồi, đó là yêu cầu đầu tiên của họ. Và họ muốn một người thành thạo máy tính, chúng tôi biết bạn làm được.

Joe: Sure.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Chắc chắn rồi

Sally: Then they mention organisational skills. They want someone who’s well organised.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Sau đó, họ đề cập đến kỹ năng tổ chức. Họ muốn một người có tổ chức tốt.

Joe: Yes, I think I am.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Tôi nghĩ tôi có thể.

Sally: And tidy?

IELTS TUTOR dịch: Sally: Và gọn gàng?

Joe: Yes, they go together really, don’t they?

IELTS TUTOR dịch: Joe: Vâng, chúng thường đi cùng nhau mà không phải sao ạ?

Sally: Sure. Then the usual stuff, they want someone who can communicate well both orally and in writing.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Chắc chắn rồi. Sau đó, những thứ thông thường, họ muốn một người có thể giao tiếp tốt cả bằng lời và bằng văn bản.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Joe: OK. And for the last warehouse job I had, one of the things I enjoyed most was being part of a team. I found that was really essential for the job.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Được. Và đối với công việc kho cuối cùng mà tôi có, một trong những điều tôi thích nhất là được trở thành thành viên của một đội. Tôi thấy điều đó thực sự cần thiết cho công việc.

Sally: Excellent. Yes, they do mention that they want someone who’s used to that, yes. Now when you were working in a warehouse last time, what sorts of items were you dealing with?

IELTS TUTOR dịch: Sally: Tuyệt vời. Họ đề cập rằng họ muốn một người đã quen với điều đó, đúng vậy. Công việc mà bạn làm trong một nhà kho lần trước, bạn đang xử lý những loại mặt hàng nào?

Joe: It was mostly bathroom and kitchen equipment, sinks and stoves and fridges.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Nó chủ yếu là thiết bị phòng tắm và nhà bếp, bồn rửa và bếp nấu và tủ lạnh.

Sally: So you’re OK moving heavy things?

IELTS TUTOR dịch: Sally: Bạn có thể di chuyển được những vật nặng chứ?

Joe: Sure. I’m quite strong, and I’ve had the training.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Chắc chắn rồi. Tôi khá khỏe, và tôi đã được đào tạo.

Sally: Good. Now as far as experience goes, they mention they want someone with a licence, and that you have experience of driving in London – so you can cope with the traffic and so on.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Tốt rồi. Theo kinh nghiệm, họ nói rằng họ muốn một người có bằng lái và bạn có kinh nghiệm lái xe ở London – để bạn có thể đối phó với giao thông, v.v.

Joe: Yes, no problem.

IELTS TUTOR dịch: Joe: Không có vấn đề gì ạ.

Sally: And you’ve got experience of warehouse work … and the final thing they mention is customer service. I think looking at your CV you’re OK there.

IELTS TUTOR dịch: Sally: Và bạn đã có kinh nghiệm về quản lý kho hàng … và điều cuối cùng họ đề cập là dịch vụ khách hàng. Tôi nghĩ rằng nhìn vào CV của bạn, thì tôi thấy ổn.

Joe: Right. So what about pay? Can you tell me a bit more about that, please …

IELTS TUTOR dịch: Joe: Vâng, thế còn lương thì sao ạ? Bạn có thể nói qua cho tôi về điều đấy không ạ …

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE