Dịch + giải thích transcript "Festival information" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Festival information" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Festival information" IELTS LISTENING SECTION 1

Tim: Good morning. You’re through to the tourist information office, Tim speaking. How can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Tim: Chào buổi sáng. Bạn đang gọi đến văn phòng thông tin du lịch, Tim nghe đây. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Jean: Oh hello. Could you give me some information about next month’s festival, please? My family and I will be staying in the town that week.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Ồ, xin chào. Bạn có thể cho tôi biết một số thông tin về lễ hội tháng sau được không? Tôi và gia đình sẽ ở lại thị trấn vào tuần đó.

Tim: Of course. Well it starts with a concert on the afternoon of the 17th.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Dĩ nhiên rồi ạ. Nó sẽ bắt đầu với một buổi hòa nhạc vào chiều ngày 17.

Jean: Oh I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don’t they?

IELTS TUTOR dịch: Jean: Ồ, tôi đã nghe về điều đó. Dàn nhạc và ca sĩ đến từ Hoa Kỳ, phải không?

Tim: They’re from Canada. They’re very popular over there. They’re going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Họ đến từ Canada. Ho rất nổi tiếng ở đó. Họ sẽ biểu diễn một số tác phẩm nổi tiếng mà sẽ thu hút trẻ em cũng như người lớn.

Jean: That sounds good. My whole family are interested in music.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Nghe hay đấy. Cả gia đình tôi đều yêu thích âm nhạc.

Tim: The next day, the 18th, there’s a performance by a ballet company called Eustatis.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Ngày hôm sau, ngày 18, có một buổi biểu diễn của một vũ đoàn ba lê tên là Eustatis.

Jean: Sorry?

IELTS TUTOR dịch: Jean: Xin lỗi, gì cơ ạ?

Tim: The name is spelt E-U-S-T-A-T-I-S. They appeared in last year’s festival, and went down very well. Again, their programme is designed for all ages.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Nó được đánh vần là E-U-S-T-A-T-I-S. Họ đã xuất hiện trong lễ hội năm ngoái, và được chấp nhận rất tốt. Một lần nữa, chương trình của họ được thiết kế cho mọi lứa tuổi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jean: Good. I expect we’ll go to that. I hope there’s going to be a play during the festival, a comedy, ideally.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Tốt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi đến đó. Tôi hy vọng sẽ có một vở kịch trong lễ hội, lý tưởng là một hài kịch.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tim: You’re in luck! On the 19th and 20th a local amateur group are performing one written by a member of the group. It’s called Jemima. That’ll be on in the town hall. They’ve already performed it two or three times. I haven’t seen it myself, but the review in the local paper was very good.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Bạn may mắn đấy! Vào ngày 19 và 20, một nhóm nghiệp dư địa phương sẽ biểu diễn một bài do một thành viên của nhóm viết. Nó được gọi là Jemima. Nó sẽ được tổ chức ở tòa thị chính. Họ đã thực hiện nó hai hoặc ba lần. Bản thân tôi chưa nhìn thấy nó, nhưng bài đánh giá trên báo địa phương rất tốt.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jean: And is it suitable for children?

IELTS TUTOR dịch: Jean: Nó có phù hợp với trẻ em không? 

Tim: Yes, in fact it’s aimed more at children than at adults, so both performances are in the afternoon.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Có, trên thực tế, nó nhắm đến trẻ em nhiều hơn là người lớn, cả hai buổi biểu diễn đều vào buổi chiều. 

Jean: And what about dance? Will there be any performances?

IELTS TUTOR dịch: Jean: Thế còn nhảy thì sao? Sẽ có tiết mục nào không?

Tim: Yes, also on the 20th, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces, with electronic music by young composers.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Có ạ, cũng vào ngày 20, nhưng vào buổi tối. Một công ty chuyên nghiệp sẽ trình diễn các tác phẩm hiện đại, với nhạc điện tử của các nhà soạn nhạc trẻ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jean: Uh-huh

IELTS TUTOR dịch: Jean: Uh-huh.

Tim: The show is about how people communicate, or fail to communicate, with each other, so it’s got the rather strange name, Chat.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Chương trình nói về cách mọi người giao tiếp, hoặc không giao tiếp được với nhau, vì vậy nó có cái tên khá lạ là Chat. 

Jean: I suppose that’s because that’s something we do both face to face and online.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Tôi cho rằng đó là vì đó là điều mà chúng ta làm cả trực tiếp và trực tuyến.

Tim: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Đúng thế.

Tim: Now there are also some workshops and other activities. They’ll all take place at least once every day, so everyone who wants to take part will have a chance.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Bây giờ cũng có một số hội thảo và các hoạt động khác. Tất cả chúng sẽ diễn ra ít nhất một lần mỗi ngày, vì vậy tất cả những ai muốn tham gia đều sẽ có cơ hội.

Jean: Good. We’re particularly interested in cookery – you don’t happen to have a cookery workshop, do you?

IELTS TUTOR dịch: Jean: Tốt rồi. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến nấu nướng – bạn không có hội thảo về nấu ăn hả?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tim: We certainly do. It’s going to focus on how to make food part of a healthy lifestyle, and it’ll show that even sweet things like cakes can contain much less sugar than they usually do.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Có chứ ạ. Nó sẽ tập trung vào cách biến thực phẩm trở thành một phần của lối sống lành mạnh và nó sẽ cho thấy rằng ngay cả những thứ ngọt ngào như bánh ngọt cũng có thể chứa ít đường hơn nhiều so với chúng thường có.

Jean: That might be worth going to. We’re trying to encourage our children to cook.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Điều đó có thể đáng giá để đi. Chúng tôi đang cố gắng khuyến khích con cái nấu ăn.

Tim: Another workshop is just for children, and that’s on creating posters to reflect the history of the town. The aim is to make children aware of how both the town and people’s lives have changed over the centuries. The results will be exhibited in the community centre. Then the other workshop is in toy-making, and that’s for adults only.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Một hội thảo khác chỉ dành cho trẻ em và đó là tạo ra các áp phích để phản ánh lịch sử của thị trấn. Mục đích là để trẻ em nhận thức được cuộc sống của cả thị trấn và người dân đã thay đổi như thế nào qua nhiều thế kỷ. Kết quả sẽ được trưng bày tại trung tâm cộng đồng. Sau đó, có một hội thảo khác là sản xuất đồ chơi và chỉ dành cho người lớn.

Jean: Oh, why’s that?

IELTS TUTOR dịch: Jean: Ồ, sao lại thế?

Tim: Because it involves carpentry participants will be making toys out of wood, so there’ll be a lot of sharp chisels and other tools around.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Bởi vì nó liên quan đến nghề mộc – những người tham gia sẽ làm đồ chơi từ gỗ, vì vậy sẽ có rất nhiều đục sắc bén và các công cụ khác xung quanh.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jean: It makes sense to keep children away from it.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Thật dễ hiểu tại sao giữ bọn trẻ tránh xa nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tim: Exactly. Now let me tell you about some of the outdoor activities. There’ll be supervised wild swimming …

IELTS TUTOR dịch: Tim: Chính xác. Bây giờ để tôi nói cho bạn về một số hoạt động ngoài trời. Sẽ có hoạt động bơi lội hoang dã được giám sát …

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jean: Wild swimming? What’s that?

IELTS TUTOR dịch: Jean: Bơi lội hoang dã? Đó là gì?

Tim: It just means swimming in natural waters, rather than a swimming pool.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Nó nghĩa là bơi trong môi trường nước tự nhiên chứ không phải trong bể bơi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jean: Oh OK. In a lake, for instance.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Ồ, ví dụ như ở trong một cái hồ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Tim: Yes, there’s a beautiful one just outside the town, and that’ll be the venue for the swimming. There’ll be lifeguards on duty, so it’s suitable for all ages. And finally, there’ll be a walk in some nearby woods every day. The leader is an expert on insects. He’ll show some that live in the woods, and how important they are for the environment. So there are going to be all sorts of different things to do during the festival.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Đúng vậy, có một cái hồ rất đẹp ngay bên ngoài thị trấn, và đó sẽ là địa điểm bơi lội. Sẽ có nhân viên cứu hộ túc trực nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Và cuối cùng, sẽ có một cuộc đi bộ trong một khu rừng gần đó mỗi ngày. Người đứng đầu là một chuyên gia về côn trùng. Anh ấy sẽ chỉ ra một số loài sống trong rừng và tầm quan trọng của chúng đối với môi trường. Vì vậy, sẽ có tất cả các loại việc khác nhau để làm trong lễ hội.

Jean: There certainly are.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Chắc chắn rồi.

Tim: If you’d like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organiser is keeping a blog. Just search online for the festival website, and you’ll find it.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Nếu bạn muốn đọc về việc chuẩn bị cho lễ hội diễn ra như thế nào, người tổ chức lễ hội sẽ giữ một blog. Chỉ cần tìm kiếm trực tuyến trang web của lễ hội, và bạn sẽ tìm thấy nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jean: Well, thank you very much for all the information.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Cảm ơn bạn về tất cả những thông tin đó.

Tim: You’re welcome. Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: Tim: Không có gì. Tạm biệt.

Jean: Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: Jean: Tạm biệt

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE