Dịch + giải thích transcript "ENQUIRY ABOUT JOINING YOUTH COUNCIL" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "ENQUIRY ABOUT JOINING YOUTH COUNCIL" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "ENQUIRY ABOUT JOINING YOUTH COUNCIL" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "ENQUIRY ABOUT JOINING YOUTH COUNCIL" IELTS LISTENING SECTION 1

Caroline: Good Morning. Youth Council. Caroline speaking.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Chào buổi sáng. Đây là Hội đồng Thanh Niên. Tôi là Caroline xin nghe.

Roger: Oh, hello. I’m interested in standing for election to the Youth Council, and I was told to give you a call.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Oh, xin chào. Tôi quan tâm đến việc tham gia ứng cử vào Hội Thanh Niên, và tôi được hướng dẫn là gọi cho bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Caroline: That’s good. Could I have your name, please?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Hay quá. Vui lòng cho tôi biết tên của bạn được không?

Roger: Yes, it’s Roger Brown.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Được ạ, tên tôi là Roger Brown.

Caroline: Thank you. I’m Caroline, the Youth Council administrator. So do you know much about what the Council does, right?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Cảm ơn. Tôi là Caroline, quản trị viên của Hội Thanh Niên. Vậy bạn có tìm hiểu nhiều về Hội rồi đúng không?

Roger: I’ve talked to Stephanie – I think she’s the chair of the Council.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Tôi đã nói chuyện với Stephanie – tôi nghĩ cô ấy là chủ tịch của Hội.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • the chair (noun): [countable, usually singular] the position of being in charge of a meeting or committee; the person who holds this position

Caroline: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Đúng rồi.

Roger: And she told me a lot about it. How it’s a way for young people to discuss local issues, for example, and make suggestions to the town council. That’s what made me interested.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Và cô ấy đã nói với tôi rất nhiều về Hội. Nó là nơi cho những người trẻ tuổi thảo luận những vấn đề của địa phương, ví dụ như là đưa ra những kiến nghị với Hội đồng thị trấn. Điều đó làm tôi thấy thích thú.

Caroline: Fine. Well let me take down some of your details. First of all, how old are you? You know the Council is for young people aged from 13 to 18?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Tốt rồi. Vậy tôi sẽ ghi nhận lại một vài thông tin của bạn. Đầu tiên, bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có biết là Hội chỉ dành cho người trẻ tuổi từ 13-18 không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Roger: I’ve just turned 18.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Tôi vừa tròn 18 tuổi.

Caroline: And where do you live, Roger?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Và bạn sống ở đâu, Roger?

Roger: Well, that’s a bit complicated. At the moment I’m looking for a flat to rent here, so I’m in a hostel from Monday to Friday. I go back to my parents’ place at the weekend.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Ồ, có chút khó nói ở đây. Hiện tại tôi đang tìm thuê một căn hộ ở đây, vì vậy tôi đang ở trong một căn nhà trọ từ thứ hai đến thứ sáu. Cuối tuần tôi về nhà ba mẹ tôi.

Caroline: OK, so where’s the best place to send you some information about the Council?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: OK, vậy địa chỉ nào là tốt nhất để gửi thông tin về Hội cho bạn?

Roger: Oh, to my parents’ address, please. That’s 17, Buckleigh Street – B-U-C-K-LE-I-G-H Street, Stamford, Lincohnshire, though you don’t really need the county.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Oh, làm ơn gửi về nhà ba mẹ tôi. Địa chỉ 17, Đường Buckleigh – đường B-U-C-K-LE-I-G-H, Stamford, Lincohnshire, chắc bạn không cần đến quận đâu nhỉ.

Caroline: Oh, I know Stamford – it’s a lovely town. And what’s the postcode?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Oh, tôi biết Stamford – nó là một thị trấn xinh đẹp. Và mã bưu chính là gì vậy?

Roger: PE9 7QT

IELTS TUTOR dịch: Roger: PE9 7QT

Caroline: Right, thank you. So are you working here, or are you a student?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Được rồi, cảm ơn bạn. Vậy bạn đang làm việc ở đây, hay bạn là sinh viên?

Roger: I started studying at the university a couple of weeks ago, and I’ve got a part-time job for a few hours a week.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Tôi đã bắt đầu việc học ở trường đại học cách đây hai tuần, và tôi cũng có một công việc bán thời gian khoảng vài tiếng một tuần.

Caroline: What do you do?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Công việc của bạn là gì?

Roger: Well, I’ve done several different things. I’ve just finished a short-term contract as a courier, and now I’m working as a waiter in one of the big hotels.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Ah, tôi làm những việc khác nhau. Tôi vừa mới hoàn thành một hợp đồng ngắn hạn như một người chuyển phát nhanh, và bây giờ tôi đang làm phục vụ cho một khách sạn lớn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Caroline: Uhuh. That can’t leave you much time for studying!

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Uhuh. Chắc bạn không có nhiều thời gian cho việc học!

Roger: Oh, it’s not too bad. I manage to fix it all in.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Oh, cũng không đến nỗi vậy. Tôi sắp xếp để hoàn thành tất cả.

Caroline: What are you studying?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Bạn đang học cái gì?

Roger: My ambition is to go into parliament eventually, so my major subject is politics. That’s partly why I think the Youth Council is important and want to be a part of it.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Tham vọng của tôi cuối cùng là tham gia vào quốc hội, vì vậy môn học chính của tôi là chính trị. Đó là một phần lý do tại sao tôi nghĩ rằng Hội đồng Thanh niên là quan trọng và muốn trở thành một phần của nó.

Caroline: And I suppose you’re also taking a minor subject, aren’t you? I know a lot of people study economics too.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Và tôi cho là bạn cũng đang học một môn phụ đúng không? Tôi biết nhiều sinh viên cũng học mấy môn kinh tế.

Roger: I chose history. To be honest, I’m not finding it as interesting as I expected.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Tôi chọn lịch sử. Thú thật, tôi không thấy thích như tôi nghĩ.

Caroline: OK, so with your studying and your part-time job, do you have time for any other interests or hobbies?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: OK, với việc học và công việc bán thời gian của bạn, bạn có thời gian cho sở thích hay thói quen nào khác không?

Roger: Well, I spend quite a lot of time cyclingboth around town to get to university and to work, and also long-distance, from here to London, for instance.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Ah, tôi dành khá nhiều thời gian để đạp xe – vừa quanh thị trấn để đến trường và chỗ làm, vừa đạp xe đường dài ví dụ như từ đây về Luân Đôn.

Caroline: That’s pretty impressive. Anything else?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Thật tuyệt. Còn gì nữa không?.

Roger: For relaxation, I’m also keen on the cinema – I used to go at least once a week, but I can’t manage to go so often now.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Về giải trí, tôi cũng thích xem phim – tôi thường đi ít nhất một lần một tuần, nhưng bây giờ tôi không thể sắp xếp đi thường xuyên.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Caroline: Right. Are you sure you’ll have enough time for the Youth Council?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Uhm. Bạn có chắc bạn sẽ có đủ thời gian cho Hội Thanh Niên không?

Roger: Yes, I’ve worked out that I can afford to reduce my hours at work, and that will make the time.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Có chứ. Tôi đã sắp xếp và tôi có thể giảm giờ làm, và điều đó sẽ cho tôi thời gian.

Caroline: So is there any particular aspect of the Youth Council’s work that appeals to you, Roger?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Vậy có khía cạnh cụ thể nào trong công việc của Hội Thanh niên hấp dẫn bạn không, Roger?

Roger: Well, my sister is blind, so I’m particularly interested in working with disabled young people, to try and improve the quality of their lives.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Ah, em tôi bị mù, vì vậy tôi đặc biệt quan tâm đến những người trẻ khuyết tật, để cố gắng cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Caroline: That’s great. Well, the best way to get involved is to be nominated by some people who you know.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Tốt rồi. Ah, cách tốt nhất để tham gia là được đề cử bởi một vài người mà bạn biết.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • Word form "involve" tiếng anh
  • nominate (verb): to formally suggest that somebody/something should be chosen for an important role, prize, position, etc.: đề cử

Roger: Right. Can you tell me how to set about organizing that?

IELTS TUTOR dịch: Roger: Vậy à. Bạn có thể hướng dẫn tôi cách thức thực hiện không?

Caroline: You should talk to Jeffrey, our Elections Officer. I can arrange a meeting in the council office with him, if you like.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Bạn nên nói chuyện với Jeffrey, cán bộ bầu cử của chúng tôi. Tôi có thể sắp xếp cho bạn gặp ông ấy tại văn phòng, nếu bạn muốn.

Roger: Yes, please.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Vâng, bạn làm ơn sắp xếp nhé.

Caroline: He’ll be here next Monday, if that suits you.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Ông ta sẽ ở đây vào thứ hai tuần tới, nếu thời gian phù hợp với bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Roger: That’s the 14th, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: Roger: Vậy là ngày 14 phải không?

Caroline: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Vâng.

Roger: I can manage late afternoon.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Tôi có thể sắp xếp đến vào buổi chiều.

Caroline: Would you like to suggest a time? He generally leaves around 5.30.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Bạn muốn chọn thời gian luôn không? Ông ấy thường về khoảng tầm 5.30.

Roger: Well, would 4.30 be OK? My last class finishes at 4, so I’d have plenty of time to get to your office.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Uhm, tầm 4.30 được không? Lớp học cuối của tôi tan lúc 4h, vì vậy tôi sẽ có nhiều thời gian để đến văn phòng bạn.

Caroline: Right, that’s fine. Oh, and could I have a phone number we can contact you on?

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Ah, vậy cũng được. Oh, bạn cho tôi số điện thoại để chúng tôi có thể liên hệ được không?

Roger: Yes, my mobile number’s 07788 136711.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Được, số điện thoại của tôi là 07788 136711.

Caroline: Thank you. Well, we’ll look forward to seeing you next week.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Cảm ơn. Vậy chúng tôi sẽ gặp bạn tuần sau nhé.

Roger: Thanks very much. Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: Roger: Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt.

Caroline: Bye.

IELTS TUTOR dịch: Caroline: Tạm biệt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE