Dịch + giải thích transcript "Free activities in the Burnham area" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Free activities in the Burnham area" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Free activities in the Burnham area" IELTS LISTENING SECTION 1

Martin: Good morning. This is Burnham tourist office. Martin speaking.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Chào buổi sáng. Đây là văn phòng du lịch Burnham. Tôi là Martin, xin nghe.

Sue: Oh, hello. I saw a poster about free things to do in the area, and it said people should phone you for information.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Oh, xin chào. Tôi thấy tấm quảng cáo về những hoạt động miễn phí có ở khu vực này, và tấm quảng cáo ghi nên gọi cho anh để biết thêm thông tin.

Martin: I’m coming to Burnham with my husband and two children for a few days on June the 27th, or possibly the 28th, and I’d like some ideas for things to do on the 29th.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Tôi sẽ đến Burnham với chồng và 2 con nhỏ trong vài ngày vào ngày 27/6, hoặc có thể là 28, và tôi cần một số ý tưởng cho những hoạt động tổ chức vào ngày 29.

Sue: Yes, of course. OK. Then let’s start with a couple of events especially for children.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Vâng, tất nhiên ạ. Được rồi. Trước tiên là 2 sự kiện, đặc biệt dành cho trẻ em.

Martin: The art gallery is holding an event called ‘Family Welcome’ that day, when there are activities and trails to use throughout the gallery.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Phòng trưng bày nghệ thuật đang tổ chức sự kiện mang tên “Family welcome” (chào mừng gia đình) vào hôm đó, lúc đó các hoạt động và lối đi sẽ sử dụng trong toàn bộ phòng trưng bày.

Sue: That sounds interesting. What time does it start?

IELTS TUTOR dịch: Sue: Nghe thú vị đó. Nó sẽ bắt đầu lúc mấy giờ vậy?

Martin: The gallery opens at 10, and the ‘Family Welcome’ event runs from 10:30 until 2 o’clock. The gallery stays open until 5.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Phòng trưng bày mở cửa lúc 10h, còn sự kiện ‘Family Welcome’ bắt đầu lúc 10:30 cho đến 2h. Phòng trưng bày vẫn mở cửa cho đến 5h ạ.

Sue: And several times during the day, they’re going to show a short film that the gallery has produced. It demonstrates how ceramics are made, and there’ll be equipment and materials for children to have a go themselves.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Họ cũng sẽ trình chiếu một bộ phim ngắn do phòng triển lãm sản xuất vài suất trong ngày. Phim hướng dẫn cách làm đồ gốm, và sẽ có luôn cả dụng cụ và nguyên vật liệu để trẻ em có thể tự mình làm gốm.

Martin: Last time they ran the event, there was a film about painting, which went down very well with the children, and they’re now working on one about sculpture.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Trong lần cuối họ tổ chức sự kiện là đoạn phim về hội họa, nó được trẻ em đón nhận nồng nhiệt và bây giờ thì họ làm về nghệ thuật điêu khắc.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Sue: I like the sound of that. And what other events happen in Burnham?

IELTS TUTOR dịch: Sue: Nghe hay đấy. Và còn hoạt động nào khác ở Burnham nữa không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Martin: Well, do you all enjoy listening to music?

IELTS TUTOR dịch: Martin: Vậy, cả gia đình chị có thích thưởng thức âm nhạc không ạ?

Sue: Oh, yes.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Oh, vâng.

Martin: Well there are several free concerts taking place at different times – one or two in the morning, the majority at lunchtime, and a couple in the evening. And they range from pop music to Latin American.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Vậy thì có một vài buổi hòa nhạc miễn phí đang tổ chức vào các khung giờ khác nhau – một hoặc hai cái vào buổi sáng, chủ yếu diễn ra vào giờ trưa, và 2 cái khác tổ chức vào buổi chiều tối. Và họ có các thể loại nhạc từ nhạc pop đến âm nhạc Mỹ La Tinh.

Sue: The Latin American could be fun. What time is that?

IELTS TUTOR dịch: Sue: Nhạc Mỹ La Tinh có vẻ thú vị. Các buổi hòa nhạc như vậy bắt đầu từ mấy giờ?

Martin: It’s being repeated several times, in different places. They’re performing in the central library at 1 o’clock, then at 4 it’s in the City Museum, and in the evening, at 7:30, there’s a longer concert, in the theatre.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Nó sẽ được lặp lại vào vài khung giờ, ở những địa điểm khác nhau. Họ sẽ biểu diễn tại thư viện trung tâm vào lúc 1h, sau đó thì lúc 4h lại có ở Bảo tàng Thành phố, và buổi tối, lúc 7;30, sẽ có một buổi biểu diễn nữa dài hơn ngay trong nhà hát.

Sue: Right, I’ll suggest that to the rest of the family.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Được rồi, tôi sẽ gợi ý cho các thành viên còn lại trong gia đình.

Martin: Something else you might be interested in is the boat race along the river.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Còn một hoạt động nữa chị có thể thích là cuộc đua thuyền trên sông.

Sue: Oh, yes, do tell me about that.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Oh, vâng, hãy nói tôi nghe về nó.

Martin: The race starts at Offord Marina, to the north of Burnham, and goes as far as Summer Pool.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Cuộc đua bắt đầu tại Offord Marina, đến phía bắc của Burnham, và đến tận Summer Pool.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Sue: The best place to watch it from is Charlesworth Bridge, though that does get rather crowded.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Nơi lý tưởng nhất để theo dõi cuộc đua là từ cầu Charlesworth, mặc dù nó sẽ khá đông đúc.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Martin: And who’s taking part?

IELTS TUTOR dịch: Martin: Có những đội nào tham gia vậy?

Sue: Well, local boat clubs, but the standard is very high. One of them came first in the West of England regional championship in May this year – it was the first time a team from Burnham has won. It means that next year they’ll be representing the region in the national championship.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Chỉ các câu lạc bộ đua thuyền địa phương nhưng tiêu chuẩn thì rất cao. Một trong số họ đã về nhất trong giải giành chức vô địch miền Tây nước Anh vào tháng 5 năm nay – đây là lần đầu tiên một đội đến từ Burnham giành chức vô địch. Họ sẽ đại diện khu vực để tranh tài trong giải vô địch quốc gia năm tới.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Martin: Now I’ve heard something about Paxton Nature Reserve. It’s a good place for spotting unusual birds, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: Martin: Tôi có nghe nói về khu bảo tồn thiên nhiên Paxton. Đây có phải là nơi có thể thấy các loài chim hiếm hay không?

Sue: That’s right – throughout the year. There is a lake there, as well as a river, and they provide a very attractive habitat. So it’s a good idea to bring binoculars if you have them.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Đúng vậy ạ – trong suốt cả năm. Nơi đây còn có cả hồ nước, cũng như sông nữa và chúng tạo nên một môi trường sống vô cùng hấp dẫn cho các loài chim. Nếu chị có ống nhòm thì rất tuyệt để mang theo khi đến đây.

Martin: And just at the moment you can see various flowers that are pretty unusual – the soil at Paxton isn’t very common. They’re looking good right now.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Và hiện tại chị có thể nhìn ngắm các loài hoa khá đặc biệt – thổ nhưỡng ở Paxton không phổ biến lắm. Bây giờ thì rất tuyệt rồi.

Sue: Right. My husband will be particularly interested in that.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Được rồi. Chồng tôi đặc biệt hứng thú với điều đó.

Martin: And there’s going to be a talk and slide show about mushrooms – and you’ll be able to go out and pick some afterwards and study the different varieties.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Và ở đây cũng có cả buổi trò chuyện và trình chiếu về các loài nấm – và chị có thể tận tay ra bên ngoài hái một vài loại và nghiên cứu các giống khác nhau.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Sue: Uhuh. And is it possible for children to swim in the river?

IELTS TUTOR dịch: Sue: Ừ ừ. Mà trẻ em có thể bơi ở sông không?

Martin: Yes. Part of it has been fenced off to make it safe for children to swim in.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Vâng. Một phần của con sông đã được rào lại để an toàn cho trẻ em bơi ở đó.

Sue: It’s very shallow, and there’s a lifeguard on duty whenever it’s open.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Nó rất nông, và có cả người cứu hộ luôn trực bất cứ lúc nào trong thời gian mở cửa.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Martin: The lake is too deep, so swimming isn’t allowed there.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Bơi lội ở hồ thì không được phép vì hồ nước rất sâu.

Sue: OK, we must remember to bring their swimming things, in case we go to Paxton. How long does it take to get there by car from Burnham?

IELTS TUTOR dịch: Sue: Được rồi, chúng tôi phải mang theo các đồ bơi, trong trường hợp đến Paxton thì mất bao lâu để đi ô tô từ Burnham?

Martin: About 20 minutes, but parking is very limited, so it’s usually much easier to go by bus – and it takes about the same time.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Khoảng 20 phút ạ, nhưng bãi đậu xe thì rất hạn chế, nên thường chị đi bằng xe buýt sẽ dễ hơn nhiều và cũng chỉ mất nhiêu đó thời gian thôi ạ.

Sue: Right. Well, I’ll discuss the options with the rest of the family. Thanks very much for all your help.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Được rồi, Vậy, tôi sẽ bàn về các lựa chọn với các thành viên trong gia đình. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ.

Martin: You’re welcome.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Không có gì ạ.

Sue: Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: Sue: Tạm biệt.

Martin: Bye.

IELTS TUTOR dịch: Martin: Tạm biệt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE