Dịch + giải thích transcript "Festival Activities" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Festival Activities" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Festival Activities" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Festival Activities" IELTS LISTENING SECTION 1

ROB: Good morning. Stretton Festival box office. How can I help you?

IELTS TUTOR dịch: ROB: Xin chào. Phòng vé Lễ hội Stretton nghe ạ. Tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?

MELANIE: Oh, hell. My family and I are on holiday in the area, and we’ve seen some posters about the festival this week. Could you tell me about some of the events, please?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Ồ. Tôi và gia đình đang đi nghỉ ở khu vực này và chúng tôi đã xem qua một số áp phích về lễ hội tuần này. Bạn có thể cho tôi biết về một số sự kiện không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ROB: Of course.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Tất nhiên rồi ạ.

MELANIE: First of all, are there still tickets available for the jazz band on Saturday?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: À trước tiên thì vẫn còn vé cho ban nhạc jazz vào thứ Bảy chứ ạ?

ROB: There are, but only £15. The £12 seats have all been sold.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Vẫn còn ạ, nhưng chỉ còn ghế £15 thôi ạ. Ghế £12 đã bán hết rồi.

MELANIE: Ok. And the venue is the school, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Được. Và địa điểm là ở trường học, phải không ạ?

ROB: Yes, that’s right, the secondary school. Make sure you don’t go to the primary school by mistake! And there’s an additional performer who isn’t mentioned on the posters – Carolyn Hart is going to play with the band.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Vâng, đúng ạ, là ở trường trung học. Hãy chắc chắn rằng bạn không nhầm lẫn mà đến trường tiểu học nhé! Và có thêm một nghệ sĩ biểu diễn không được đề cập trên áp phích – đó là Carolyn Hart sẽ chơi với ban nhạc.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MELANIE: Oh, I think I’ve heard her on the radio. Doesn’t she play the oboe, or flute or something?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Ồ, tôi nghĩ tôi đã nghe về cô ấy trên radio. Cô ấy không chơi oboe hay sáo hay gì đó đúng không ạ?

ROB: Yes. the flute. She usually plays with symphony orchestras, and apparently this is her first time with a jazz band.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Cô ấy có chơi sáo ạ. Cô ấy thường chơi với dàn nhạc giao hưởng, và có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ấy chơi với một ban nhạc jazz.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MELANIE: Well, I’d certainly like to hear her. Then the next thing I want to ask about is the duck races – I saw a poster beside a river. What are they, exactly?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Chà, chắc chắn là tôi muốn nghe cô ấy rồi. Điều tiếp theo tôi muốn hỏi đó là về các cuộc đua vịt – Tôi thấy một tấm áp phích bên cạnh một con sông. Chính xác thì chúng là gì thế ạ?

ROB: Well, you buy a yellow plastic duck – or as many as you like – they’re a pound each. And you write your name on each one. There’ll be several races, depending on the number of ducks taking part. And John Stevens, a champion swimmer who lives locally is going to start the races. All the ducks will be launched into the river at the back of the cinema, then they’ll float along the river for 500 metres, as far as the railway bridge.

IELTS TUTOR dịch: ROB: À vâng, bạn cần mua một con vịt bằng nhựa màu vàng – hoặc bao nhiêu con tùy thích – mỗi con nặng một cân. Và sau đó bạn viết tên trên mỗi con. Sẽ có một số cuộc đua, tùy thuộc vào số lượng vịt tham gia. Và John Stevens, một vận động viên bơi lội vô địch tại địa phương sẽ bắt đầu cuộc đua. Tất cả những con vịt sẽ được thả xuống sông ở phía sau rạp chiếu phim, sau đó chúng sẽ trôi dọc theo sông trong 500 mét, cho đến tận cầu đường sắt.

MELANIE: And are there any prizes?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Và có giải thưởng nào không ạ?

ROB: Yes, the first duck in each race to arrive at the finishing line wins its owner free tickets for the concert on the last night of the festival.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Có chứ ạ, chú vịt đầu tiên trong mỗi cuộc đua về đích sẽ giành được vé miễn phí cho chủ nhân của nó cho buổi hòa nhạc vào đêm cuối cùng của lễ hội.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MELANIE: You said you can buy a duck? I’m sure my children will both want one.

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Bạn nói là có thể chỉ mua một con vịt đúng không ạ? Tôi chắc chắn rằng các con tôi đều sẽ muốn một con.

ROB: They’re on sale at a stall in the market. You can’t miss it – it’s got an enormous sign showing a couple of ducks.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Chúng đang được bán tại một quầy hàng trong chợ. Bạn chắc chắn sẽ thấy nó – vì nó có một dấu hiệu rất lớn cho thấy là có bán vịt ở đấy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MELANIE: OK. I’ll go there this afternoon. I remember walking past there yesterday. Now could you tell me something about the flower show, please?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Được. Tôi sẽ đến đó vào chiều nay. Tôi nhớ đã đi bộ qua đó ngày hôm qua. Bây giờ bạn có thể cho tôi một vài thông tin về buổi trình diễn hoa được không?

ROB: Well, admission is free, and the show is being held in Bythwaite Hall.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Vâng, phí ra vào là miễn phí ạ, và triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Bythwaite.

MELANIE: Sorry, how do you spell that?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Nó được đánh vần như thế nào ạ?

ROB: B-Y-T-H-W-A-I-T-E. Bythwaite.

IELTS TUTOR dịch: ROB: B-Y-T-H-W-A-I-T-E. Bythwaite.

MELANIE: Is it easy to find? I’m not very familiar with the town yet.

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Nó có dễ tìm không ạ? Vì tôi vẫn chưa quen thuộc với thành phố lắm.

ROB: Oh, you won’t have any problems. It’s right in the centre of Stretton. It’s the only old building in the town, so it’s easy to recognize.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Ồ, chắc chắn không có vấn đề gì đâu ạ. Nó ở trung tâm của Stretton. Nó là tòa nhà cổ duy nhất ở thành phố nên rất dễ nhận ra ạ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MELANIE: I know it. I presume it’s open all day.

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Vâng tôi nhớ rồi ạ. Tôi đoán là nó mở cửa cả ngày.

ROB:Yes, but if you’d like to see the prizes being awarded for the best flowers, you’ll need to be there at 5 o’clock. The prizes are being given by a famous actor, Kevin Shapless. He lives nearby and gets involved in a lot of community events.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Đúng ạ, nhưng nếu muốn xem giải thưởng loài hoa đẹp nhất, bạn cần phải đến đây lúc 5 giờ. Giải thưởng sẽ được trao bởi nam diễn viên nổi tiếng, Kevin Shapless. Anh ấy sống gần đây và tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng.

MELANIE: Gosh, I’ve seen him on TV. I’ll definitely go to the prize-giving.

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Ồ, tôi đã thấy anh ấy trên TV rồi. Tôi nhất định phải đến lễ trao giải này.

ROB: Right.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Dạ vâng.

MELANIE: I’ve seen a list of plays that are being performed this week, and I’d like to know which are suitable for my children, and which ones my husband and I might go to.

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Tôi đã thấy danh sách các vở kịch sẽ được công chiếu tuần này, và tôi muốn biết vở nào phù hợp với con tôi, và vợ chồng tôi.

ROB: How old are your children?

IELTS TUTOR dịch: ROB: Con bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ?

MELANIE: Five and seven. What about “The Mystery of Muldoon”?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Một đứa 5 tuổi và đứa kia 7 tuổi. Vở “Bí ẩn của Muldoon” thì sao ạ?

ROB: That’s aimed at five to ten-year-olds.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Nó dành cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi.

MELANIE: So if I take my children, I can expect them to enjoy it more than I do?

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Vậy là nếu tôi đưa con mình đến đây, chúng chắc sẽ thích đúng không ạ?

ROB: I think so. If you’d like something for yourself and your husband, and leave your children with a babysitter, you might like to see “Fire and Flood” – it’s about events that really happened in Stretton two hundred years ago, and children might find it rather frightening.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Tôi nghĩ thế ạ. Nếu bạn và chồng muốn xem gì đó, và để con bạn cho người trông trẻ, bạn có thể xem “Fire and Flood” (Lửa và Lũ lụt) – vở kịch nói về các sự kiện có thực đã xảy ra tại Stretton 200 năm trước, và bọn trẻ có thể sẽ thấy hơi sợ đấy.

MELANIE: Oh, thanks for warning. And finally, what about “Silly Sailor?”

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Ồ, cảm ơn bạn đã nói trước ạ. Cuối cùng, còn vở “Thợ may ngốc nghếch” (Silly Tailor) thì sao ạ?

ROB: That’s a comedy, and it’s for young and old. In fact, it won an award in the Stretton Drama Festival a couple of months ago.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Nó là một bộ phim hài, và phù hợp cho cả người già và trẻ em. Thực tế, nó đã thắng giải trong Lễ hội nhạc kịch Stretton vào 2 tháng trước đấy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MELANIE: OK. Well, goodbye, and thanks for all the information. I’m looking forward to the festival!

IELTS TUTOR dịch: MELANIE: Vâng, tạm biệt và cảm ơn bạn đã cho tôi biết thông tin. Tôi rất mong chờ để đến lễ hội!

ROB: Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Tạm biệt ạ.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE