Dịch + giải thích transcript "Hilary Lodge Retirement Home" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Hilary Lodge Retirement Home" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Hilary Lodge Retirement Home" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Hilary Lodge Retirement Home" IELTS LISTENING SECTION 1

Cathy: Hello, Hilary Lodge retirement home, Cathy speaking.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Xin chào, đây là nhà hưu trí Hilary Lodge, Cathy xin nghe.

John: Hello, my name’s John Shepherd. Could I ask if you’re the manager of the home?

IELTS TUTOR dịch: John: Xin chào, tên tôi là John Shepherd. Tôi có thể hỏi bạn có phải là người quản lý ngôi nhà không?

Cathy: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Đúng vậy.

John: Oh, good. Hello, Cathy. A friend of mine is a volunteer at Hilary Lodge, and I’d like to help out, too, if you need more people. I work part-time, so I have quite a lot of free time.

IELTS TUTOR dịch: John: Ồ, tốt rồi. Xin chào, Cathy. Một người bạn của tôi là tình nguyện viên tại Hilary Lodge, và tôi cũng muốn giúp đỡ nếu bạn cần thêm người. Tôi làm việc bán thời gian nên có khá nhiều thời gian rảnh.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Cathy: We’re always glad of more help, John. Shall I tell you about some of the activities that volunteers get involved in?

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Chúng tôi luôn vui mừng vì được giúp đỡ nhiều hơn, John. Tôi có thể kể cho bạn nghe về một số hoạt động mà các tình nguyện viên tham gia không?

John: Please.

IELTS TUTOR dịch: John: Bạn nói đi.

Cathy: Well, on Monday evenings we organise computer training. We’ve got six laptops, and five or six residents come to the sessions regularly. They’re all now fine at writing and sending emails, but our trainer has just moved away, and we need two or three volunteers who can help the residents create documents. Just simple things, really.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Chà, vào tối thứ Hai, chúng tôi tổ chức đào tạo máy tính. Chúng tôi có sáu máy tính xách tay và năm hoặc sáu cư dân đến các tiết học thường xuyên. Giờ đây, tất cả họ đều có thể viết và gửi email ổn, nhưng người huấn luyện của chúng tôi vừa chuyển đi và chúng tôi cần hai hoặc ba tình nguyện viên có thể giúp người dân tạo tài liệu. Chỉ đơn giản thôi, thực sự đấy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

John: I’d certainly be interested in doing that.

IELTS TUTOR dịch: John: Tôi chắc chắn muốn làm điều đó.

Cathy: Great. Then on Tuesday afternoons, we have an informal singing class, which most of the residents attend. We’ve got a keyboard, and someone who plays, but if you’d like to join in the singing, you’d be very welcome.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Tuyệt vời. Sau đó, vào các buổi chiều thứ Ba, chúng tôi có một lớp học hát thân mật, mà hầu hết các cư dân tham dự. Chúng tôi có một bàn piano và một người biết chơi, nhưng nếu bạn muốn tham gia hát, bạn sẽ được hoan nghênh.

John: I work on Tuesdays at the moment, though that might change. I’ll have to give it a miss for now, I’m afraid.

IELTS TUTOR dịch: John: Hiện tại tôi làm việc vào các ngày thứ Ba, mặc dù điều đó có thể thay đổi. Tôi e là tôi sẽ không tham gia được.

Cathy: OK. Then on Thursday mornings we generally have a session in our garden. Several of our residents enjoy learning about flowers, where they grow best, how to look after them, and so on. Is that something you’re keen on?

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Được rồi. Sau đó, vào các buổi sáng thứ Năm, chúng tôi thường có một buổi học trong vườn. Một số cư dân của chúng tôi thích tìm hiểu về hoa, nơi chúng phát triển tốt nhất, cách chăm sóc chúng, v.v. Đó có phải là điều bạn quan tâm không?

John: I’m no expert, but I enjoy gardening, so yes, I’d like to get involved. Do you have your own tools at the home?

IELTS TUTOR dịch: John: Tôi không phải là chuyên gia, nhưng tôi thích làm vườn, vì vậy, vâng, tôi muốn tham gia. Bạn có dụng cụ riêng ở nhà không?

Cathy: We’ve got a few, but not very many.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Chúng tôi có một vài, nhưng không nhiều.

John: I could bring some in with me when I come.

IELTS TUTOR dịch: John: Tôi có thể mang theo một số khi tôi đến.

Cathy: Thank you very much. One very important thing for volunteers is that we hold a monthly meeting where they all get together with the staff. It’s a chance to make sure we’re working well together, and that everyone knows how the residents are, and what’s going on in the home.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Cảm ơn rất nhiều. Một điều rất quan trọng đối với các tình nguyện viên là chúng tôi tổ chức một cuộc họp hàng tháng để tất cả cùng họp mặt. Đó là cơ hội để đảm bảo rằng chúng ta đang làm việc tốt cùng nhau và mọi người đều biết tình trạng của cư dân và những gì đang diễn ra trong nhà.

John: Uhuh.

IELTS TUTOR dịch: John: Uhuh.

Cathy: Now obviously we’d need to get to know you before you become one of our volunteers.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Bây giờ rõ ràng là chúng tôi cần phải làm quen với bạn trước khi bạn trở thành một trong những tình nguyện viên của chúng tôi.

John: Of course.

IELTS TUTOR dịch: John: Tất nhiên rồi.

Cathy: Could you come in for an informal interview – later this week, maybe?

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Bạn có thể tham gia một cuộc phỏng vấn thân mật – có thể vào cuối tuần này?

John: I’m busy the next couple of days, but would Saturday be possible?

IELTS TUTOR dịch: John: Tôi bận trong vài ngày tới, nhưng thứ Bảy có được không?

Cathy: Certainly. Just drop in any time during the day. I won’t be working then, so you’ll see my assistant, Mairead.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Chắc chắn rồi. Chỉ cần ghé vào bất kỳ thời gian nào trong ngày. Khi đó tôi sẽ không làm việc, vì vậy, bạn sẽ gặp trợ lý của tôi, Mairead.

John: Sorry, how do you spell that?

IELTS TUTOR dịch: John: Xin lỗi, đánh vần tên đó như thế nào bạn nhỉ?

Cathy: It’s M-A-I-R-E-A-D, Mairead.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: M-A-I-R-E-A-D, Mairead.

John: OK, got that. It’s not a name I’m familiar with.

IELTS TUTOR dịch: John: OK, hiểu rồi. Đó không phải là một cái tên quen thuộc với tôi.

Cathy: It’s an Irish name. She comes from Dublin.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Đó là một cái tên Ailen. Cô ấy đến từ Dublin.

John: Right. And the road that Hilary Lodge is in is called Bridge Road, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: John: Đúng vậy. Và Hilary Lodge ở đường Bridge phải không bạn?

Cathy: That’s right. Number 73.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Đúng vậy. Số 73.

John: Fine.

IELTS TUTOR dịch: John: OK.

Cathy: Oh, one other thing you might be interested in – we’re holding a couple of ‘open house’ days, and still need a few volunteers, if you’re available.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Ồ, một điều khác mà bạn có thể quan tâm – chúng tôi đang tổ chức một vài ngày ‘mở cửa’, và vẫn cần một vài tình nguyện viên, nếu bạn rảnh.

John: What are the dates?

IELTS TUTOR dịch: John: Ngày nào bạn nhỉ?

Cathy: There’s one on April 9th, and another on 14th May. They’re both Saturdays, and all-day events.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Ngày 9 tháng 4 và ngày 14 tháng 5. Đều là thứ Bảy và các sự kiện diễn ra cả ngày.

John: I can certainly manage May 14th. I’ve got another commitment on April 9th, though.

IELTS TUTOR dịch: John: Tôi chắc chắn có thể đến vào ngày 14 tháng 5. Tuy nhiên, tôi có việc vào ngày 9 tháng 4.

Cathy: That would be a great help. We’re having several guest entertainers – singers, a brass band, and so on - and we’re expecting a lot of visitors. So one possibility is to help look after the entertainers, or you could spend an hour or so organising people as they arrive, and then just be part of the team making sure everything’s going smoothly.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Tuyệt quá. Chúng tôi có một số nghệ sĩ khách mời – ca sĩ, ban nhạc kèn đồng, v.v. và chúng tôi mong đợi rất nhiều khách. Vì vậy, một khả năng là giúp chăm sóc những nghệ sĩ giải trí, hoặc bạn có thể dành một giờ hoặc lâu hơn để sắp xếp mọi người khi họ đến, và sau đó chỉ cần là một phần của nhóm để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

John: Well, shall I show people where they can park?

IELTS TUTOR dịch: John: Chà, tôi sẽ chỉ cho mọi người nơi họ có thể đậu xe chứ?

Cathy: Lovely. Thank you. One reason for holding the open house days is to get publicity for Hilary Lodge locally. So you may find you have someone from a newspaper wanting to interview you. They’ll want to find out from two or three people why they volunteer to help at the home. We’re trying to get a TV station to come, too, but they don’t seem very interested.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Được nè. Cảm ơn bạn. Một lý do để tổ chức những ngày mở cửa là để quảng bá cho Hilary Lodge tại địa phương. Vì vậy, bạn có thể được báo chí phỏng vấn. Họ sẽ muốn tìm hiểu từ hai hoặc ba người lý do tại sao lại tình nguyện giúp đỡ tại nhà. Chúng tôi cũng đang cố gắng thu hút một đài truyền hình, nhưng họ có vẻ không quan tâm lắm.

John: I don’t mind being interviewed.

IELTS TUTOR dịch: John: Tôi không ngại khi được phỏng vấn.

Cathy: Good. Well, if you come in for a chat, as we arranged, we’ll take it from there. Thank you very much for calling.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Tốt. Vâng, nếu bạn đến để trò chuyện, như chúng tôi đã sắp xếp, chúng tôi sẽ tiếp nhận từ đó. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã gọi đến.

John: My pleasure. Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: John: Rất hân hạnh. Tạm biệt.

Cathy: Bye.

IELTS TUTOR dịch: Cathy: Tạm biệt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE