Dịch + giải thích transcript "Improvements to Red Hill suburb" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Improvements to Red Hill suburb" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Improvements to Red Hill suburb" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Improvements to Red Hill suburb" IELTS LISTENING SECTION 2

CAROL: Good morning and welcome again to Your City Today. With me today is Graham Campbell, a councillor from the city council. He will best telling us about the plan to improve the fast-growing suburb of Red Hill. Good morning Graham and welcome to the show.

IELTS TUTOR dịch: CAROL: Chào buổi sáng và một lần nữa chào mừng đến với Thành phố của bạn hôm nay. Cùng đi với tôi hôm nay là Graham Campbell, ủy viên hội đồng thành phố. Anh ấy sẽ nói với chúng ta về kế hoạch cải thiện vùng ngoại ô đang phát triển nhanh chóng của Red Hill. Chào buổi sáng Graham và chào mừng đến với chương trình.

GRAHAM: Good morning, Carol.

IELTS TUTOR dịch: GRAHAM: Chào buổi sáng, Carol.

CAROL: Now, Graham, I understand that there has been a lot of community consultation for the new plan?

IELTS TUTOR dịch: CAROL: Bây giờ, Graham, tôi hiểu rằng đã có rất nhiều cuộc tham vấn cộng đồng cho kế hoạch mới?

GRAHAM: Yes, we’re tried to address some of the concerns that local groups told us about. People we’ve heard from are mainly worried about traffic in the area, and, in particular, the increasing speed of cars near schools. They feel that it is only a matter of time before there is an accident as a lot of the children walk to the school. So we’re trying to do something about that. Another area of concern is the overhead power lines. These are very old and a lot of people we spoke to asked if something could be done about them. Well, I’m happy to report that the power company have agreed to move the power lines underground at a cost of $800,000. I think that will really improve the look of the area, as well as being safer.

IELTS TUTOR dịch: GRAHAM: Vâng, chúng tôi đã cố gắng giải quyết một số lo ngại mà các nhóm địa phương đã nói với chúng tôi. Những người mà chúng tôi nghe được chủ yếu lo lắng về tình hình giao thông trong khu vực, đặc biệt là tốc độ gia tăng của ô tô gần các trường học. Họ cảm thấy rằng việc xảy ra tai nạn chỉ là vấn đề thời gian vì rất nhiều trẻ em đi bộ đến trường. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng làm điều gì đó về điều đó (ý là cải thiện tình hình giao thông). Một vấn đề cần quan tâm khác là đường dây điện trên cao. Những thứ này rất cũ và rất nhiều người mà chúng tôi đã nói chuyện đã hỏi liệu có thể làm gì với chúng không. Chà, tôi vui mừng thông báo rằng công ty điện lực đã đồng ý di chuyển các đường dây điện xuống dưới lòng đất với chi phí 800.000 đô la. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ thực sự cải thiện diện mạo của khu vực, cũng như an toàn hơn.

CAROL: That’s good to know, but will that mean an increase in rates for the local businesses in that are?

IELTS TUTOR dịch: CAROL: Thật tốt khi biết điều đó, nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc tăng giá cho các doanh nghiệp địa phương ở đó không?

GRAHAM: Well, the power company have agreed to bear the cost of this themselves after a lot of discussion with the council. This is wonderful news as the council now has some extra funds for us to put into other things like tree planting and art work.

IELTS TUTOR dịch: GRAHAM: Chà, công ty điện lực đã đồng ý tự chịu chi phí này sau rất nhiều cuộc thảo luận với hội đồng. Đây là một tin tuyệt vời vì hội đồng hiện có thêm một số quỹ để chúng tôi đầu tư vào những việc khác như trồng cây và tác phẩm nghệ thuật.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

GRAHAM: Now, we’ve also put together a map which we’ve sent out to all the residents in the area. And on the map we’ve marked the proposed changes. Firstly, we’ll plant mature pine trees to improve shelter and shade just to the right of the supermarket in Days Road. In order to address the traffic problems, the pavements on the corner of Carberry and Thomas Street will be widened. This will help to reduce the speed of vehicles entering Thomas Street. We think it’s very important to separate the local residential streets from the main road. So the roadway at the entry to Thomas Street from Days Road will be painted red. This should mark it move clearly and act as a signals for traffic to slow down. One way of making sure that the pedestrians are safe is to increase signage at the intersections. A ‘keep clear’ sign will be erected at the junction of Evelyn Street and Hill Street, to enable traffic to exit at all time. Something we’re planning to do help control the flow of traffic in the area is to install traffic lights half way down Hill Street where it crosses Days Road. Now, we haven’t only thought about the cars and traffic, of course, there’s also something for the children. We’re going to get school children in the area to the research a local story, the life of a local sports hero perhaps, and an artist will incorporate that story into paintings on the wall of a building on the other side of Hill Street from the supermarket. And finally, we’ve agreed to build a new children’s playground which will be at the other end of Hill Street close to the intersection with Carberry Street.

IELTS TUTOR dịch: GRAHAM: Bây giờ, chúng tôi cũng đã tập hợp một bản đồ mà chúng tôi đã gửi cho tất cả cư dân trong khu vực. Và trên bản đồ, chúng tôi đã đánh dấu những thay đổi được đề xuất. Đầu tiên, chúng tôi sẽ trồng những cây thông trưởng thành để cải thiện nơi trú ẩn và tạo bóng mát ngay bên phải siêu thị ở Đường Days. Để giải quyết vấn đề giao thông, vỉa hè ở góc đường Carberry và Thomas sẽ được mở rộng. Điều này sẽ giúp giảm tốc độ của các phương tiện đi vào đường Thomas. Chúng tôi nghĩ rằng việc tách các đường dân cư địa phương khỏi đường chính là rất quan trọng. Vì vậy, con đường ở lối vào đường Thomas từ Đường Days sẽ được sơn màu đỏ. Điều này sẽ đánh dấu sự di chuyển rõ ràng và hoạt động như một tín hiệu cho lưu lượng giao thông chậm lại. Một cách để đảm bảo rằng người đi bộ được an toàn là tăng biển báo tại các giao lộ. Biển báo 'tránh xa' sẽ được dựng lên tại giao lộ của đường Evelyn và đường Hill, để cho phép xe cộ có lối ra vào mọi lúc. Một việc mà chúng tôi đang dự định thực hiện để giúp kiểm soát luồng giao thông trong khu vực là lắp đặt đèn giao thông ở nửa đường Hill, nơi nó giao nhau với Đường Days. Bây giờ, chúng tôi không chỉ nghĩ về ô tô và giao thông, tất nhiên, cũng có điều gì đó dành cho trẻ em. Chúng tôi sẽ cho học sinh trong khu vực nghiên cứu về một câu chuyện địa phương, có lẽ là cuộc đời của một anh hùng thể thao địa phương, và một nghệ sĩ sẽ kết hợp câu chuyện đó vào các bức tranh trên tường của một tòa nhà ở phía bên kia đường Hill từ siêu thị. Và cuối cùng, chúng tôi đã đồng ý xây dựng một sân chơi mới dành cho trẻ em ở đầu kia của đường Hill gần giao lộ với đường Carberry.

CAROL: Wonderful, now, what’s the next stage?

IELTS TUTOR dịch: CAROL: Tuyệt vời, bây giờ, giai đoạn tiếp theo là gì?

GRAHAM: Well, the final plan…

IELTS TUTOR dịch: GRAHAM: Chà, kế hoạch cuối cùng…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE