Dịch + giải thích transcript "Matthews Island Holidays" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Matthews Island Holidays" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Matthews Island Holidays" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Matthews Island Holidays" IELTS LISTENING SECTION 2

Good morning. My name’s Erica Matthews, and I’m the owner of Matthews Island Holidays, a company set up by my parents. Thank you for coming to this presentation, in which I hope to interest you in what we have to offer. We’re a small, family-run company, and we believe in the importance of the personal touch, so we don’t aim to compete with other companies on the number of customers. What we do is build on our many years’ experiencemore than almost any other rail holiday company – to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we’ve got to know extremely well.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng. Tên tôi là Erica Matthews, và tôi là chủ sở hữu của Matthews Island Holidays, một công ty do cha mẹ tôi thành lập. Cảm ơn bạn đã đến buổi thuyết trình này, trong đó tôi hy vọng bạn sẽ quan tâm đến những gì chúng tôi cung cấp. Chúng tôi là một công ty nhỏ do gia đình điều hành và chúng tôi tin vào tầm quan trọng của mối quan hệ cá nhân, vì vậy chúng tôi không đặt mục tiêu cạnh tranh với các công ty khác về số lượng khách hàng. Những gì chúng tôi làm là xây dựng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của mình - hơn hầu hết các công ty du lịch đường sắt khác - để đảm bảo chúng tôi cung cấp các kỳ nghỉ hoàn hảo ở một số ít điểm đến mà chúng tôi đã biết rất rõ.

I’ll start with our six-day Isle of Man holiday. This is a fascinating island in the Irish Sea, with Wales to the south, England to the east, Scotland to the north and Northern Ireland to the west. Our holiday starts in Heysham, where your tour manager will meet you, then you’ll travel by ferry to the Isle of Man. Some people prefer to fly from Luton instead, and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there.

IELTS TUTOR dịch: Tôi sẽ bắt đầu với kỳ nghỉ Isle of Man kéo dài sáu ngày của chúng ta. Đây là một hòn đảo hấp dẫn ở Biển Ireland, giáp Wales ở phía nam, Anh ở phía đông, Scotland ở phía bắc và Bắc Ireland ở phía tây. Kỳ nghỉ của chúng ta bắt đầu ở Heysham, nơi người quản lý tour du lịch của bạn sẽ gặp bạn, sau đó bạn sẽ di chuyển bằng phà đến Isle of Man. Thay vào đó, một số người thích bay từ Luton và một lựa chọn phổ biến khác là đi tàu hỏa đến Liverpool và đi phà từ đó.

You have five nights in the hotel, and the price covers five breakfasts and dinners, and lunch on the three days when there are organised trips: day four is free, and most people have lunch in a café or restaurant in Douglas. The price of the holiday includes the ferry to the Isle of Man, all travel on the island, the hotel, and the meals I’ve mentioned. Incidentally, we try to make booking our holidays as simple and fair as possible, so unlike with many companies, the price is the same whether you book six months in advance or at the last minute, and there’s no supplement for single rooms in hotels. If you make a booking then need to change the start date, for example because of illness, you’re welcome to change to an alternative date or a different tour, for a small administrative fee.

IELTS TUTOR dịch: Bạn có năm đêm trong khách sạn, và giá bao gồm năm bữa sáng và bữa tối, và bữa trưa trong ba ngày khi có các chuyến đi được tổ chức: ngày thứ tư miễn phí và hầu hết mọi người ăn trưa tại quán cà phê hoặc nhà hàng ở Douglas. Giá của kỳ nghỉ bao gồm phà đến Isle of Man, tất cả các chuyến đi trên đảo, khách sạn và các bữa ăn mà tôi đã đề cập. Nhân tiện, chúng tôi cố gắng đặt các kỳ nghỉ của mình đơn giản và công bằng nhất có thể, vì vậy, không giống như nhiều công ty, giá là như nhau cho dù bạn đặt trước sáu tháng hay vào phút cuối và không có phụ phí cho các phòng đơn trong khách sạn. Nếu bạn đặt chỗ rồi cần thay đổi ngày bắt đầu, ví dụ như vì bị ốm, bạn có thể đổi sang ngày thay thế hoặc một chuyến tham quan khác, với một khoản phí hành chính nhỏ.

OK, so what does the holiday consist of? Well, on day one you’ll arrive in time for a short introduction by your tour manager, followed by dinner in the hotel. The dining room looks out at the river, close to where it flows into the harbour, and there’s usually plenty of activity going on.

IELTS TUTOR dịch: OK, vậy kỳ nghỉ bao gồm những gì? Chà, vào ngày đầu tiên, bạn sẽ đến đúng giờ để người quản lý tour giới thiệu ngắn gọn, sau đó là bữa tối tại khách sạn. Phòng ăn nhìn ra sông, gần nơi nó chảy vào bến cảng và thường có rất nhiều hoạt động diễn ra.

On day two you’ll take the coach to the small town of Peel, on the way calling in at the Tynwald Exhibition. The Isle of Man isn’t part of the United Kingdom, and it has its own parliament, called Tynwald. It’s claimed that this is the world’s oldest parliament that’s still functioning, and that it dates back to 979. However, the earliest surviving reference to it is from 1422, so perhaps it isn’t quite as old as it claims!

IELTS TUTOR dịch: Vào ngày thứ hai, bạn sẽ đi xe khách đến thị trấn nhỏ Peel, trên đường ghé thăm Triển lãm Tynwald. Isle of Man không phải là một phần của Vương quốc Anh và nó có quốc hội riêng, được gọi là Tynwald. Người ta tuyên bố rằng đây là quốc hội lâu đời nhất thế giới vẫn còn hoạt động và nó có từ năm 979. Tuy nhiên, tài liệu tham khảo sớm nhất còn sót lại về nó là từ năm 1422, vì vậy có lẽ nó không quá cũ như nó tuyên bố!

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Day three we have a trip to the mountain Snaefell. This begins with a leisurely ride along the promenade in Douglas in a horse-drawn tram. Then you board an electric train which takes you to the fishing village of Laxey. From there it’s an eight-kilometre ride in the Snaefell Mountain Railway to the top. Lunch will be in the café, giving you spectacular views of the island.

IELTS TUTOR dịch: Ngày thứ ba chúng tôi có chuyến đi đến núi Snaefell. Điều này bắt đầu bằng một chuyến đi nhàn nhã dọc theo lối đi dạo ở Douglas trên một chiếc xe điện do ngựa kéo. Sau đó, bạn lên một chuyến tàu điện đưa bạn đến làng chài Laxey. Từ đó, phải đi thêm 8 km nữa trên Đường sắt leo núi Snaefell để lên đến đỉnh. Bữa trưa sẽ được phục vụ trong quán cà phê, mang đến cho bạn tầm nhìn ngoạn mục ra hòn đảo.

Day four is free for you to explore, using the pass which we’ll give you. So you won’t have to pay for travel on local transport, or for entrance to the island’s heritage sites. Or you might just want to take it easy in Douglas and perhaps do a little light shopping.

IELTS TUTOR dịch: Ngày thứ tư là miễn phí để bạn khám phá, sử dụng thẻ mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn. Vì vậy, bạn sẽ không phải trả tiền cho việc đi lại bằng phương tiện giao thông địa phương hoặc vé vào cửa các di sản của hòn đảo. Hoặc bạn có thể chỉ muốn thoải mái ở Douglas và có thể mua sắm nhẹ.

The last full day, day five, is for some people the highlight of the holiday, with a ride on the steam railway, from Douglas to Port Erin. After some time to explore, a coach will take you to the headland that overlooks the Calf of Man, a small island just off the coast. From there you continue to Castletown, which used to be the capital of the Isle of Man, and its mediaeval castle.

IELTS TUTOR dịch: Ngày cuối cùng, ngày thứ năm, đối với một số người là điểm nổi bật của kỳ nghỉ, với chuyến đi trên tuyến đường sắt hơi nước, từ Douglas đến Port Erin. Sau một thời gian khám phá, xe sẽ đưa bạn đến mũi đất nhìn ra Calf of Man, một hòn đảo nhỏ ngay ngoài khơi. Từ đó, bạn tiếp tục đến Castletown, nơi từng là thủ đô của Isle of Man và lâu đài thời trung cổ của nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

And on day six it’s back to the ferry – or the airport, if you flew to the island – and time to go home. Now I’d like to tell you …

IELTS TUTOR dịch: Và vào ngày thứ sáu, quay trở lại phà – hoặc sân bay, nếu bạn bay đến đảo – và đã đến lúc về nhà. Bây giờ tôi muốn nói với bạn…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE