Dịch + giải thích transcript "Minster Park" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Minster Park" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Minster Park" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Minster Park" IELTS LISTENING SECTION 2

I’m very pleased to welcome this evening’s guest speaker, Mark Logan, who’s going to tell us about the recent transformation of Minster Park. Over to you, Mark.

IELTS TUTOR dịch: Tôi rất vui mừng được chào đón diễn giả khách mời của buổi tối hôm nay, Mark Logan, người sẽ kể cho chúng ta nghe về sự thay đổi gần đây của Công viên Minster. Đến lượt anh, Mark.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Thank you. I’m sure you’re all familiar with Minster Park. It’s been a feature of the city for well over a century, and has been the responsibility of the city council for most of that time.

IELTS TUTOR dịch: Cảm ơn bạn. Tôi chắc rằng tất cả các bạn đều quen thuộc với Minster Park. Nó là một nét đặc trưng của thành phố trong hơn một thế kỷ và là trách nhiệm của hội đồng thành phố trong phần lớn thời gian đó.

What perhaps isn’t so well known is the origin of the park: unlike many public parks that started in private ownership, as the garden of a large house, for instance, Minster was some waste land, which people living nearby started planting with flowers in 1892.

IELTS TUTOR dịch: Điều có lẽ không được biết đến nhiều là nguồn gốc của công viên: không giống như nhiều công viên công cộng bắt đầu thuộc sở hữu tư nhân, chẳng hạn như khu vườn của một ngôi nhà lớn, Minster là một vùng đất hoang, mà những người sống gần đó bắt đầu trồng hoa. vào năm 1892.

It was unclear who actually owned the land, and this wasn’t settled until 20 years later, when the council took possession of it.

IELTS TUTOR dịch: Không rõ ai thực sự sở hữu mảnh đất, và điều này đã không được giải quyết cho đến 20 năm sau, khi hội đồng chiếm hữu nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

You may have noticed the statue near one of the entrances. It’s of Diane Gosforth, who played a key role in the history of the park. Once the council had become the legal owner, it planned to sell the land for housing.

IELTS TUTOR dịch: Bạn có thể đã nhận thấy bức tượng gần một trong những lối vào. Đó là của Diane Gosforth, người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của công viên. Khi hội đồng đã trở thành chủ sở hữu hợp pháp, nó đã lên kế hoạch bán đất để làm nhà ở.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Many local people wanted it to remain a place that everyone could go to, to enjoy the fresh air and natural environment remember the park is in a densely populated residential area.

IELTS TUTOR dịch: Nhiều người dân địa phương muốn nó vẫn là một nơi mà mọi người có thể đến, để tận hưởng không khí trong lành và môi trường tự nhiên – hãy nhớ rằng công viên nằm trong khu dân cư đông đúc.

Diane Gosforth was one of those people, and she organised petitions and demonstrations, which eventually made the council change its mind about the future of the land.

IELTS TUTOR dịch: Diane Gosforth là một trong những người đó, và cô ấy đã tổ chức các cuộc thỉnh nguyện và biểu tình, điều này cuối cùng đã khiến hội đồng thay đổi quyết định về tương lai của vùng đất.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Soon after this the First World War broke out, in 1914, and most of the park was dug up and planted with vegetables, which were sold locally.

IELTS TUTOR dịch: Ngay sau đó, Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914, và phần lớn công viên đã được đào lên và trồng rau để bán tại địa phương.

At one stage the army considered taking in over for troop exercises and got as far as contacting the city council, then decided the park was too small to be of use. There were occasional public meetings during the war, in an area that had been retained as grass.

IELTS TUTOR dịch: Ở một giai đoạn, quân đội đã cân nhắc việc tiếp quản các cuộc tập trận của quân đội và tiến xa hơn là liên hệ với hội đồng thành phố, sau đó quyết định rằng công viên quá nhỏ để sử dụng. Thỉnh thoảng có các cuộc họp công khai trong chiến tranh, tại một khu vực được giữ lại làm cỏ.

After the war, the park was turned back more or less to how it had been before 1914, and continued almost unchanged until recently.

IELTS TUTOR dịch: Sau chiến tranh, công viên đã ít nhiều trở lại như trước năm 1914, và hầu như không thay đổi cho đến gần đây.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Plans for transforming it were drawn up at various times, most recently in 2013, though they were revised in 2015, before any work had started. The changes finally got going in 2016, and were finished on schedule last year.

IELTS TUTOR dịch: Các kế hoạch chuyển đổi nó (ý là công viên) đã được vạch ra vào nhiều thời điểm, gần đây nhất là vào năm 2013, mặc dù chúng đã được sửa đổi vào năm 2015, trước khi bất kỳ công việc nào bắt đầu. Những thay đổi cuối cùng đã được thực hiện vào năm 2016 và đã hoàn thành đúng tiến độ vào năm ngoái.

OK, let me tell you about some of the changes that have been made – and some things that have been retained. If you look at this map, you’ll see the familiar outline of the park, with the river forming the northern boundary, and a gate in each of the other three walls.

IELTS TUTOR dịch: OK, để tôi kể cho bạn nghe về một số thay đổi đã được thực hiện – và một số điều đã được giữ lại. Nếu bạn nhìn vào bản đồ này, bạn sẽ thấy đường viền quen thuộc của công viên, với dòng sông tạo thành ranh giới phía bắc và một cổng ở mỗi trong số ba bức tường còn lại.

The statue of Diane Gosforth has been moved: it used to be close to the south gate, but it’s now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park, which makes it much more visible.

IELTS TUTOR dịch: Bức tượng của Diane Gosforth đã được di chuyển: trước đây nó nằm gần cổng phía nam, nhưng bây giờ nó nằm ngay phía bắc của ao hoa loa kèn, gần như ở trung tâm của công viên, điều này làm cho nó dễ thấy hơn nhiều.

There’s a new area of wooden sculptures, which are on the river bank, where the path from the east gate makes a sharp bend.

IELTS TUTOR dịch: Có một khu vực điêu khắc gỗ mới, nằm trên bờ sông, nơi con đường từ cổng phía đông tạo thành một khúc cua gấp.

There are two areas that are particularly intended for children. The playground has been enlarged and improved, and that’s between the river and the path that leads from the pond to the river.

IELTS TUTOR dịch: Có hai khu vực đặc biệt dành cho trẻ em. Sân chơi đã được mở rộng và cải thiện, nằm giữa dòng sông và con đường dẫn từ ao ra sông.

Then there’s a new maze, a circular series of paths, separated by low hedges. That’s near the west gate – you go north from there towards the river and then turn left to reach it.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, có một mê cung mới, một loạt các lối đi hình tròn, được ngăn cách bởi hàng rào thấp. Đó là gần cổng phía tây - bạn đi về phía bắc từ đó về phía dòng sông và sau đó rẽ trái để đến đó.

There have been tennis courts in the park for many years, and they’ve been doubled, from four to eight. They’re still in the south-west corner of the park, where there’s a right-angle bend in the path. Something else I’d like to mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate.

IELTS TUTOR dịch: Đã có những sân quần vợt trong công viên trong nhiều năm, và chúng đã được nhân đôi, từ bốn lên tám. Chúng vẫn đang ở góc tây nam của công viên, nơi có một khúc cua vuông góc trên đường đi. Một thứ khác mà tôi muốn đề cập là khu vực tập thể dục mới. Đây là ngay cạnh hồ hoa súng cùng phía với cổng phía tây.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now, as you’re all gardeners, I’m sure you’ll like to hear about the plants that have been chosen for the park.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, vì tất cả các bạn đều là những người làm vườn, tôi chắc rằng các bạn sẽ muốn nghe về những loại cây đã được chọn cho công viên.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE