Dịch + giải thích transcript "New city developments" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "New city developments" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "New city developments" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "New city developments" IELTS LISTENING SECTION 2

Good morning. I’m very pleased to have this opportunity to say a little about two exciting new developments in the city: the Brackenside Open-Air Swimming Pool and the children’s Adventure Playground in Central Park. As many of you may know, the idea for these initiatives came from you, the public, in the extensive consultation exercise which the City Council conducted last year. And they have been realised using money from the SWRDC – the South West Regional Development Commission.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng. Tôi rất vui khi có cơ hội này để nói một chút về hai công trình phát triển mới thú vị trong thành phố: Hồ bơi ngoài trời Brackenside và Sân chơi Phiêu lưu dành cho trẻ em ở Công viên Trung tâm. Như nhiều người trong số quý vị có thể biết, ý tưởng cho những sáng kiến này đến từ quý vị, công chúng, trong quá trình tham vấn rộng rãi mà Hội đồng Thành phố đã tiến hành vào năm ngoái. Và chúng đã được hiện thực hóa bằng cách sử dụng tiền từ SWRDC – Ủy ban Phát triển Khu vực Tây Nam Bộ.

First of all, Brackenside Pool. As many of the older members of the audience will remember, there used to be a wonderful open-air pool on the sea front 30 years ago but it had to close when it was judged to be unsafe. For the design of this new heated pool, we were very happy to secure the talents of internationally renowned architect Ellen Wendon, who has managed to combine a charming 1930s design, which fits is so well with many of the other buildings in the area, with up-to-the-minute features such as a recycling system – the only one of its kind in the world – which enables seawater to be used in the pool.

IELTS TUTOR dịch: Trước hết, Bể bơi Brackenside. Như nhiều khán giả lớn tuổi hơn sẽ nhớ, đã từng có một hồ bơi ngoài trời tuyệt vời ở phía trước biển cách đây 30 năm nhưng nó đã phải đóng cửa khi được đánh giá là không an toàn. Đối với thiết kế hồ bơi nước nóng mới này, chúng tôi rất vui khi có được tài năng của kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế Ellen Wendon, người đã cố gắng kết hợp thiết kế quyến rũ của những năm 1930, rất phù hợp với nhiều tòa nhà khác trong khu vực, với các tính năng hiện đại nhất như hệ thống tái chế – hệ thống duy nhất thuộc loại này trên thế giới – cho phép sử dụng nước biển trong hồ bơi.

Now, there has been quite a bit of discussion in the local press about whether there would be enough room for the number of visitors we’re hoping to attract, but the design is deceptive and there have been rigorous checks about capacity.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, đã có khá nhiều cuộc thảo luận trên báo chí địa phương về việc liệu có đủ chỗ cho số lượng du khách mà chúng tôi hy vọng thu hút hay không, nhưng thiết kế là lừa đảo và đã có những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về sức chứa.

Also, just in case you were wondering, we’re on schedule for a June 15th opening date and well within budget: a testimony to the excellent work of local contractors Hickman’s. We hope that as many people as possible will be there on June 15th. We have engaged award-winning actress Coral White to declare the pool open and there’ll be drinks and snacks available at the pool side.

IELTS TUTOR dịch: Ngoài ra, đề phòng trường hợp bạn đang thắc mắc, chúng tôi đang lên lịch khai trương vào ngày 15 tháng 6 và phù hợp với ngân sách: một minh chứng cho công việc xuất sắc của các nhà thầu địa phương Hickman's. Chúng tôi hy vọng rằng càng nhiều người càng tốt sẽ có mặt ở đó vào ngày 15 tháng 6. Chúng tôi đã thuê nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng Coral White để tuyên bố mở cửa hồ bơi và sẽ có đồ uống và đồ ăn nhẹ bên hồ bơi.

There’ll also be a competition for the public to decide on the sculpture we plan to have at the entrance: you will decide which famous historical figure from the city we should have.

IELTS TUTOR dịch: Cũng sẽ có một cuộc thi để công chúng quyết định về tác phẩm điêu khắc mà chúng tôi dự định có ở lối vào: bạn sẽ quyết định nhân vật lịch sử nổi tiếng nào của thành phố mà chúng tôi nên có.

And now, moving on the Central Park Playground, which we’re pleased to announce has just won the Douglas Award for safety: the news came through only last week. The unique design is based on the concept of the Global Village, with the playground being divided into sex areas showing different parts of the world – each with a representative feature.

IELTS TUTOR dịch: Và bây giờ, di chuyển trên Sân chơi Công viên Trung tâm, nơi chúng tôi vui mừng thông báo vừa giành được Giải thưởng Douglas về sự an toàn: tin tức mới được đưa ra vào tuần trước. Thiết kế độc đáo dựa trên ý tưởng Ngôi làng toàn cầu, với sân chơi được chia thành các khu vực giới tính thể hiện các khu vực khác nhau trên thế giới – mỗi khu vực có một đặc điểm tiêu biểu.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

For example, there is a section on Asia, and this is represented by rides and equipment in the shape of snakes, orangutans, tigers and so on – fauna native to the forests of the region. Moving south to the Antarctic – we couldn’t run to an ice rink I’m afraid but opted instead for climbing blocks in the shape of mountains – I thought they could have had slides for the glaciers but the designers did want to avoid being too literal!

IELTS TUTOR dịch: Ví dụ, có một phần về Châu Á, và phần này được thể hiện bằng các trò cưỡi ngựa và thiết bị có hình rắn, đười ươi, hổ, v.v. – những loài động vật có nguồn gốc từ các khu rừng trong khu vực. Di chuyển về phía nam đến Nam Cực – tôi e rằng chúng tôi không thể chạy đến một sân trượt băng mà thay vào đó là chọn leo lên các khối đá có hình ngọn núi – Tôi nghĩ họ có thể có cầu trượt xuống sông băng nhưng các nhà thiết kế cũng muốn tránh điều đó theo nghĩa đen!

Then on to South America – and here the theme is El Dorado – games replicating the search for mines full of precious stones. And then moving up to North America, here there was considerable debate – I know the contribution of cinema and jazz was considered but the designers finally opted for rockets and the international Space Station. Eastwards to Europe then, and perhaps the most traditional choice of all the areas: medieval castles and other fortifications. Then last but not least, moving south to Africa and a whole set of wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating and varied continent.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó đến Nam Mỹ – và ở đây chủ đề là El Dorado – trò chơi mô phỏng cuộc tìm kiếm các mỏ đầy đá quý. Và sau đó chuyển đến Bắc Mỹ, ở đây đã có một cuộc tranh luận đáng kể - tôi biết sự đóng góp của điện ảnh và nhạc jazz đã được cân nhắc nhưng các nhà thiết kế cuối cùng đã chọn tên lửa và Trạm vũ trụ quốc tế. Sau đó, về phía đông đến châu Âu, và có lẽ là sự lựa chọn truyền thống nhất trong tất cả các lĩnh vực: lâu đài thời trung cổ và các công sự khác. Sau đó, cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, di chuyển về phía nam đến Châu Phi và toàn bộ các bức tranh khảm và đường mòn tuyệt vời để đại diện cho những con sông lớn của lục địa đa dạng và hấp dẫn này.

Now, the opening date for our Global Playground is 10th July. And again we’d love to see you there – so make a date and come and see this magnificent, original new amenity right in the heart of the city.

IELTS TUTOR dịch: Giờ đây, ngày khai trương Sân chơi toàn cầu của chúng tôi là ngày 10 tháng 7. Và một lần nữa, chúng tôi rất muốn gặp bạn ở đó - vì vậy hãy hẹn ngày và đến xem tiện nghi mới nguyên bản, tráng lệ này ngay tại trung tâm thành phố.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE