Dịch + giải thích transcript "RIVENDEN CITY THEATRE" IELTS LISTENING SECTION 2

· Cam,Section 2

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "RIVENDEN CITY THEATRE" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "RIVENDEN CITY THEATRE" IELTS LISTENING SECTION 2

MAN: And here on Radio Rivenden we have Lynne Rawley, the Public Relations Officer of our own Rivenden City Theatre. Hello, Lynne.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Và ở đây trên Radio Rivenden, chúng ta có Lynne Rawley, Nhân viên Quan hệ Công chúng của Rạp hát Thành phố Rivenden của chúng ta. Xin chào, Lynne.

LYNNE: Hello.

IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Xin chào

MAN: Now, the theatre is reopening soon after its three-year redevelopment programme, isn't it?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Bây giờ, nhà hát sẽ sớm mở cửa trở lại sau chương trình tái phát triển kéo dài ba năm, phải không?

LYNNE: That's right, and there are a lot of improvements. The first thing people will see when they go in is that the foyer has been repainted in the original green and gold. Then the box office has been reoriented, with its own access from the side of the building instead of through the foyer, which means it can be open longer hours, and has more space, too. The shop that used to be in the foyer, which sold books and CDs, is the one part of the redevelopment which isn't yet complete. The plan is to find new premises for it near the theatre, and we've had difficulty finding somewhere suitable. We hope to reopen the shop in the next few months.

IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Đúng vậy, và có rất nhiều sự cải thiện. Điều đầu tiên mọi người sẽ nhìn thấy khi họ bước vào là tiền sảnh đã được sơn lại bằng màu xanh lá cây và vàng nguyên bản. Sau đó, phòng vé đã được định hướng lại, với lối vào riêng từ bên hông tòa nhà thay vì đi qua tiền sảnh, điều đó có nghĩa là nó có thể mở cửa nhiều giờ hơn và cũng có nhiều không gian hơn. Cửa hàng từng ở tiền sảnh bán sách và đĩa CD, là một phần của quá trình tái phát triển vẫn chưa hoàn thành. Kế hoạch là tìm mặt bằng mới cho nó gần nhà hát, và chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm một nơi nào đó phù hợp. Chúng tôi hy vọng sẽ mở lại cửa hàng trong vài tháng tới.

MAN: Will audiences find any difference in the auditorium?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Khán giả có tìm thấy sự khác biệt nào trong khán phòng không?

LYNNE: Yes, we've increased the leg-room between the rows. This means that there are now fewer seats but we're sure audiences will be much happier. And we've installed air conditioning, so it won't get so hot and stuffy. We already had a few seats which were suitable for wheelchair users, and now there are twice as many, which we hope will meet demand. Something else that will benefit audiences is the new lifts. The two we used to have were very small and slow. They've now gone, and we've got much more efficient ones.

IELTS TUTOR dịch: Lynne: Vâng, chúng tôi đã tăng khoảng cách để chân giữa các hàng ghế. Điều này có nghĩa là hiện tại có ít chỗ ngồi hơn nhưng chúng tôi chắc chắn rằng khán giả sẽ vui hơn nhiều. Và chúng tôi đã lắp điều hòa nhiệt độ nên sẽ không quá nóng và ngột ngạt. Chúng tôi đã có một vài chỗ ngồi phù hợp cho người sử dụng xe lăn, và bây giờ có gấp đôi số lượng, chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu. Một thứ khác sẽ mang lại lợi ích cho khán giả là thang máy mới. Hai cái chúng tôi từng có rất nhỏ và chậm chạp. Bây giờ chúng đã biến mất và chúng tôi có những cái hiệu quả hơn nhiều.

MAN:  Anything for the performers?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Có bất cứ điều gì cho những người biểu diễn không nhỉ?

LYNNE: Yes, we've made a number of improvements backstage. The small, dark dressing rooms we used to have have been converted into two large airy rooms, so they're much more comfortable now. And the state-of-the-art electronic sound and lighting systems have been installed.

IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Vâng, chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến ở hậu trường. Những phòng thay đồ nhỏ, tối mà chúng tôi từng sử dụng đã được cải tạo thành hai phòng lớn thoáng mát nên giờ thoải mái hơn rất nhiều. Và hệ thống âm thanh, ánh sáng điện tử tối tân đã được lắp đặt.

MAN: OK, so what's the first play that audiences can see when the theatre reopens?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK, vậy vở kịch đầu tiên mà khán giả có thể xem khi rạp mở cửa trở lại là gì?

LYNNE: We've got a very exciting production of Peter Shaffer's Royal Hunt of the Sun, which is currently touring the country. That starts on October the 13th and runs till the 19th. We're experimenting a bit with the time the curtain goes up. We used to start all our performances at 7.30, but that made it difficult for people to go home by public transport, so instead, we're beginning at 7, because at 9.45, when it finishes, there are still buses running. Tickets are already selling fast. The Friday and Saturday performances sold out almost immediately and, in fact, now there are only tickets for Monday and Thursday.

IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Chúng tôi có một vở kịch rất thú vị về Cuộc săn lùng mặt trời của Peter Shaffer, hiện đang lưu diễn khắp đất nước. Nó bắt đầu vào ngày 13 tháng 10 và kéo dài đến ngày 19. Chúng tôi đang thử nghiệm một chút với thời gian bức màn kéo lên. Chúng tôi thường bắt đầu tất cả các buổi biểu diễn của mình lúc 7 giờ 30, nhưng điều đó khiến mọi người khó về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng, vì vậy thay vào đó, chúng tôi bắt đầu lúc 7 giờ, vì lúc 9 giờ 45, khi kết thúc, vẫn còn xe buýt chạy. Vé đã được bán nhanh chóng. Các buổi biểu diễn thứ sáu và thứ bảy đã bán hết gần như ngay lập tức và trên thực tế, bây giờ chỉ còn vé cho thứ hai và thứ năm.

MAN: How much are they?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Giá vé là bao nhiêu nhỉ?

LYNNE: We've introduced a simpler price structure. Ticket prices used to range from £6 to £30 but now they're all £18. They're available from the box office, in person, by phone, fax or post, or online.

IELTS TUTOR dịch: LYNNE: Chúng tôi đã giới thiệu một cấu trúc giá đơn giản hơn. Giá vé từng dao động từ £6 đến £30 nhưng bây giờ tất cả đều là £18. Chúng có sẵn từ phòng vé, trực tiếp, qua điện thoại, fax hoặc bưu điện hoặc trực tuyến.

MAN: OK, Lynne, now if you'd like to give the contact details for the theatre...

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK, Lynne, bây giờ nếu cô muốn cung cấp chi tiết liên lạc của nhà hát...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE