Dịch + giải thích transcript "TRAIN INFORMATION" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "TRAIN INFORMATION" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "TRAIN INFORMATION" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "TRAIN INFORMATION" IELTS LISTENING SECTION 2

CUSTOMER: Hello. Um my family and I are staying here in Trebirch for a week or two and we wanted to know about the train services. We're hoping to do a few local trips.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào. Um, gia đình tôi và tôi sẽ ở đây tại Trebirch trong một hoặc hai tuần và chúng tôi muốn biết về các dịch vụ xe lửa. Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện một vài chuyến đi địa phương.

TUTOR: OK. Well, I can give you lots of details about all the trains going from Trebirch in the South West. This leaflet will be very helpful but I can tell you some of the main things. We've got two main train stations in the town. King Street is for local commuter lines and regional services.

IELTS TUTOR dịch: OK. Chà, tôi có thể cung cấp cho bạn rất nhiều chi tiết về tất cả các chuyến tàu đi từ Trebirch ở Tây Nam. Tờ rơi này sẽ rất hữu ích nhưng tôi có thể cho bạn biết một số điều chính. Chúng tôi có hai nhà ga xe lửa chính trong thị trấn. Phố King dành cho các tuyến đi lại địa phương và các dịch vụ khu vực.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

CUSTOMER: What about trains to London? I'll need to go there on business for one day.

IELTS TUTOR dịch: Thế còn các chuyến tàu đến London thì sao? Tôi sẽ phải đi công tác ở đó một ngày.

TUTOR: Then you need to go to Central Station - that's for all the national services. There are regular trains to London. They leave Trebirch every half hour on weekdays and every hour at weekends. It takes about two hours, a bit longer on Sundays. You've got a choice of first and second class and there's a buffet car - though refreshments are included in the cost of a first class ticket.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, bạn cần đến Nhà ga Trung tâm - đó là nơi dành cho tất cả các dịch vụ quốc gia. Có những chuyến tàu thường xuyên đến London. Chúng rời Trebirch cứ sau nửa giờ vào các ngày trong tuần và mỗi giờ vào cuối tuần. Mất khoảng hai giờ, lâu hơn một chút vào Chủ Nhật. Bạn có thể lựa chọn hạng nhất và hạng nhì và có một toa ăn tự chọn - mặc dù giá vé hạng nhất đã bao gồm đồ uống giải khát.

CUSTOMER: Ah right. Um, and have you got any information on different ticket types?

IELTS TUTOR dịch: À được rồi. Ừm, và bạn có thông tin gì về các loại vé khác nhau không?

TUTOR: Yes. There's a range of ticket prices depending on when you travel and when you buy your ticket. There's a standard open ticket which doesn't have any restrictions. This can be bought in advance or on the day. You can also get various discounted tickets. A popular one is called the Supersave and, er, this is OK for travel after 8.45. Then there is the Special ticket, which is valid for travel after 10.15. The Special tickets are also valid for travel at weekends. The cheapest tickets are called Advance and you have to buy them at least six days ahead. Only a certain number are available and you have to make seat reservations for these.

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Có nhiều loại giá vé tùy thuộc vào thời điểm bạn đi du lịch và thời điểm bạn mua vé. Có một vé mở tiêu chuẩn không có bất kỳ hạn chế nào. Nó có thể được mua trước hoặc trong ngày. Bạn cũng có thể nhận được vé giảm giá khác nhau. Một cái phổ biến được gọi là Supersave và, ừm, cái này có thể đi lại sau 8h45. Sau đó, có vé Đặc biệt, có giá trị cho hành trình sau 10.15. Các vé Đặc biệt cũng có giá trị để đi du lịch vào cuối tuần. Vé rẻ nhất được gọi là Vé trước và bạn phải mua trước ít nhất sáu ngày. Chỉ có một số lượng nhất định và bạn phải đặt chỗ cho những chỗ này.

CUSTOMER: Thanks. And are there lots of places to go to around here?

IELTS TUTOR dịch: Khách hàng: Cảm ơn. Và xung quanh đây có nhiều nơi để đi không?

TUTOR: Oh yes. You can enjoy many days out. Um there's the Merthyr Mining Museum, which is only half an hour from Trebirch by train. Your children will find it just as fascinating as any theme park and they can ride in the original miners' lifts and on the coal trains. There are special excursion tickets which include entrance fees. Mainline trains also offer direct services to Bristol, where you can visit the docks or spend a great day out with the children in the zoo, which is set in the parkland that used to surround the old castle. Er, special family awayday fares are available for this service now during the school holidays. Er, alternatively, you can be in Birmingham in only an hour and a half, where there's lots to see and do including the new and internationally acclaimed climbing wall built on the site of the old aquarium. We will also be running a special service to Newport when the new science museum opens next year, as we anticipate a lot of visitors in the opening weeks. I'd advise you to call early to book your tickets. Is that OK?

IELTS TUTOR dịch: Ồ vâng. Bạn có thể tận hưởng nhiều ngày đi chơi. Ừm, có Bảo tàng khai thác mỏ Merthyr, chỉ cách Trebirch nửa giờ đi tàu. Con bạn sẽ thấy nó hấp dẫn như bất kỳ công viên chủ đề nào và chúng có thể đi trong thang máy của những người khai thác ban đầu và trên các đoàn tàu chở than. Có vé tham quan đặc biệt bao gồm phí vào cửa. Các chuyến tàu chính cũng cung cấp dịch vụ chạy thẳng đến Bristol, nơi bạn có thể ghé thăm các bến tàu hoặc dành một ngày tuyệt vời với lũ trẻ trong sở thú, nằm trong khu đất công viên từng bao quanh lâu đài cổ. Er, giá vé đặc biệt cho ngày nghỉ của gia đình hiện có sẵn cho dịch vụ này trong những ngày nghỉ học. Ngoài ra, bạn có thể đến Birmingham chỉ trong một tiếng rưỡi, nơi có rất nhiều thứ để xem và làm, bao gồm cả bức tường leo núi mới và nổi tiếng quốc tế được xây dựng trên địa điểm của thủy cung cũ. Chúng tôi cũng sẽ điều hành một dịch vụ đặc biệt đến Newport khi bảo tàng khoa học mới mở cửa vào năm tới, vì chúng tôi dự đoán sẽ có rất nhiều du khách trong những tuần lễ khai trương. Tôi khuyên bạn nên gọi sớm để đặt vé. Điều đó ổn chứ?

CUSTOMER: Yes, thanks.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, cảm ơn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE