Dịch + giải thích transcript "The Counselling Service may contact tutors if" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "The Counselling Service may contact tutors if" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "The Counselling Service may contact tutors if" IELTS LISTENING SECTION 2

So the counselling services we offer deal with any problems arising from your studies or in your life outside the university. Let’s take academic counselling. If you’re confused about subjects or how to combine them in your degree, then we can advise you and discuss the career you are aiming for, so that you can see it all in context. We can also chase up your tutor if you’re not getting proper feedback on how you are getting on in your subject. Besides help with academic problems, you may also need personal counselling: if you think you’re already under stress, well, just wait till classes begin next week. You’ll have to start adjusting to teaching and learning methods that may be unfamiliar to you, as well as the mounting pressure as the deadline for that first assignment creeps up on you. And of course, you have to cope with all this without your usual social network – you know, the social contacts family and friends you could normally rely on for help. All of this causes anxiety. Studying overseas can trigger a personal crisis – you may have left a lot of what you might call ‘unfinished business’ back in your own country, or you may have interrupted personal relationships or even sometimes have broken them off to come overseas, and so the student often feels lonely, unhappy, unmotivated and unable to concentrate on studying. Or there may be other things bothering you. Our resident chaplain can offer you spiritual guidance if that’s what you want, or we can put you in touch with community groups that can provide you with social contacts and friendship. What about exam stress? It affects nearly everyone to some extent, but especially overseas students like yourselves. There may be a huge amount of family pressure on you to succeed, and if you fail a subject or drop out of a course because it’s too difficult then your self-esteem can suffer. But it’s not the end of the world if you don’t pass an exam – I had to resit First Year Anthropology, so I can certainly offer you a sympathetic ear! Anyway, exam failure can lead to worrying changes in the way you normally behave. You may also be off your food, or you may have dietary problems because the local food is not to your liking and upsets you, and this can affect your health and studies. Glenda Roberts is our dietician in the Health Service and we can put you on to her.

IELTS TUTOR dịch: Các dịch vụ tư vấn mà chúng tôi cung cấp sẽ giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập hoặc trong cuộc sống của bạn bên ngoài trường đại học. Hãy tham gia tư vấn học tập. Nếu bạn bối rối về các môn học hoặc cách kết hợp chúng trong bằng cấp của mình, thì chúng tôi có thể tư vấn cho bạn và thảo luận về nghề nghiệp mà bạn đang hướng tới, để bạn có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Chúng tôi cũng có thể liên lạc đuổi theo gia sư của bạn nếu bạn không nhận được phản hồi thích hợp về cách bạn tiến bộ trong môn học của mình. Bên cạnh sự giúp đỡ về các vấn đề học tập, bạn cũng có thể cần tư vấn cá nhân: nếu bạn nghĩ rằng mình chưa bị căng thẳng, thì hãy đợi cho đến khi các lớp học bắt đầu vào tuần tới. Bạn sẽ phải bắt đầu điều chỉnh để thích nghi với các phương pháp dạy và học có thể không quen thuộc với bạn, cũng như áp lực ngày càng tăng khi hạn chót của bài tập đầu tiên đè nặng lên bạn. Và tất nhiên, bạn phải đương đầu với tất cả những điều này mà không có mạng xã hội thông thường của mình – bạn biết đấy, các mối liên hệ xã hội gia đình và bạn bè mà bạn thường nhờ cậy để được giúp đỡ. Tất cả điều này gây ra lo lắng. Du học có thể gây ra khủng hoảng cá nhân – bạn có thể đã bỏ lại rất nhiều thứ mà bạn có thể gọi là 'công việc dang dở' khi còn ở nước bạn, hoặc bạn có thể đã cắt đứt các mối quan hệ cá nhân hoặc thậm chí đôi khi đã cắt đứt chúng để ra nước ngoài, và do đó, sinh viên thường cảm thấy cô đơn, buồn bã, không có động lực và không thể tập trung vào việc học. Hoặc có thể có những thứ khác làm phiền bạn. Giáo sĩ thường trú của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn tâm linh nếu đó là điều bạn muốn, hoặc chúng tôi có thể giúp bạn liên lạc với các nhóm cộng đồng có thể cung cấp cho bạn các mối quan hệ xã hội và tình bạn. Còn căng thẳng thi cử thì sao? Nó ảnh hưởng đến gần như tất cả mọi người ở một mức độ nào đó, nhưng đặc biệt là những du học sinh như các bạn. Có thể có rất nhiều áp lực gia đình buộc bạn phải thành công, và nếu bạn trượt một môn học hoặc bỏ học vì nó quá khó thì lòng tự trọng của bạn có thể bị ảnh hưởng. Nhưng nó không phải là ngày tận thế nếu bạn không vượt qua kỳ thi - Tôi đã phải thi lại môn Nhân chủng học năm thứ nhất, vì vậy tôi chắc chắn có thể dành cho bạn một sự lắng nghe đầy thông cảm! Dù sao đi nữa, thất bại trong kỳ thi có thể dẫn đến những thay đổi đáng lo ngại trong cách bạn thường hành xử. Bạn cũng có thể bỏ ăn, hoặc bạn có thể gặp vấn đề về chế độ ăn uống vì thức ăn địa phương không hợp khẩu vị của bạn và làm bạn khó chịu, và điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của bạn. Glenda Roberts là chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi trong Dịch vụ Y tế và chúng tôi có thể đưa bạn đến với cô ấy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

And we all have money problems, don’t we? But remember, full-time students can get a low-interest loan of up to six hundred dollars to buy books and for similar study-related expenses. That’s right, and you can get double that amount if you can’t afford an item of equipment you need for your course – a musical instrument, for example. And it doesn’t stop there. When you move into a flat, starting-up expenses, including furniture for it, can be covered by a loan through the Welfare Service – see Jill Freeman for details. Can we help you? Well, last academic year, in spite of staff cuts, we counselled two hundred and forty international students for a total of twenty-six hundred hours counselling, and, finally we won all but just one of the twelve appeals that we launched on behalf of students. Not too bad for an understaffed service, don’t you think? That’s all from me. Thank you.

IELTS TUTOR dịch: Và tất cả chúng ta đều có vấn đề về tiền bạc, phải không? Nhưng hãy nhớ rằng, sinh viên toàn thời gian có thể được vay lãi suất thấp lên đến 600 đô la để mua sách và các chi phí liên quan đến học tập tương tự. Đúng vậy, và bạn có thể nhận được gấp đôi số tiền đó nếu bạn không đủ khả năng mua một thiết bị cần thiết cho khóa học của mình – chẳng hạn như một nhạc cụ. Và nó không dừng lại ở đó. Khi bạn chuyển đến một căn hộ, các chi phí ban đầu, bao gồm đồ nội thất cho căn hộ, có thể được chi trả bằng một khoản vay thông qua Dịch vụ phúc lợi – xem Jill Freeman để biết chi tiết. Chúng tôi có thể giúp bạn không? Chà, năm học trước, mặc dù cắt giảm nhân sự, chúng tôi đã tư vấn cho 240 sinh viên quốc tế trong tổng số 2600 giờ tư vấn, và cuối cùng chúng tôi đã thắng tất cả trừ một trong số 12 đơn kháng cáo mà chúng tôi đã đưa ra thay mặt cho sinh viên. Không quá tệ cho một dịch vụ thiếu nhân lực, bạn có nghĩ vậy không? Đó là tất cả từ tôi. Cảm ơn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE