Dịch + giải thích transcript "When is this year’s festival being held?" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "When is this year’s festival being held?" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "When is this year’s festival being held?" IELTS LISTENING SECTION 2

GEOFREY: Good evening, and in this week’s edition of Focus on the Arts’, Jane Hemmington is going to fill us in on what’s in store for us at this year’s Summer Festival. Over to you, Jane.

IELTS TUTOR dịch: GEOFREY: Chào buổi tối, và trong ấn bản tuần này của Focus on the Arts, Jane Hemmington sẽ cho chúng ta biết những gì có sẵn cho chúng ta tại Lễ hội mùa hè năm nay. Mời bạn, Jane.

JANE: Thank you, Geoffrey. This year, the Summer Festival Is the biggest we’ve ever seen, so there should be something for everybody. This is the third year they’ve run it and the timing’s slightly different: for the last couple of years, it’s been around the fifth to seventeenth, but this year they wanted to allow everyone enough time to recover from the first of January celebrations and they’ve put it at the end of the month.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Cảm ơn, Geoffrey. Năm nay, Lễ hội mùa hè là lễ hội lớn nhất mà chúng tôi từng thấy, vì vậy sẽ có thứ gì đó dành cho mọi người. Đây là năm thứ ba họ tổ chức nó và thời gian có hơi khác một chút: trong vài năm qua, đó là vào khoảng ngày 5 đến ngày 17, nhưng năm nay họ muốn mọi người có đủ thời gian để phục hồi sau lễ kỷ niệm đầu tiên của tháng Giêng và họ đã định tổ chức vào cuối tháng.

JANE: The programme has sensational theatre, dance and also a large number of art exhibitions, but the thing the Festival is most famous for is its great street music. For today’s report though, Geoffrey, I’m looking at some of the theatrical events that you might like to see; in particular, at this year’s theme – circuses.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Chương trình có vở kịch gây ra sự xúc động mạnh, khiêu vũ và cũng có một số lượng lớn các cuộc triển lãm nghệ thuật, nhưng điều khiến Lễ hội nổi tiếng nhất là âm nhạc đường phố tuyệt vời. Tuy nhiên, đối với báo cáo ngày hôm nay, Geoffrey, tôi đang xem xét một số sự kiện sân khấu mà bạn có thể muốn xem; đặc biệt, ở chủ đề năm nay – rạp xiếc.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JANE: I’m going to tell you about two circus performances, but there are plenty of others in the programme. I’ve chosen these because they represent distinct movements within circus performance. The first is the Circus Romano from Italy. As this is a travelling circus, it follows a long tradition by performing in a marquee – which is really like a canvas portable building, usually put up in a green space or car park, rather than in a theatre or stadium. In fact, much of it would be wasted on children – so I suggest you leave them at home. The second circus performance is Circus Electrica at the Studio Theatre. The purists are suggesting that this isn’t a circus at all. It’s a showcase for skills in dance and magic, rather than the usual ones you expect in a circus. With only six performers, it’s a small production, which suits the venue well – the Studio only seals about two hundred people. For my money it’s the aerial displays which are outstanding as well as the magical tricks – features which are missing from Circus Romano. An interesting feature of the show is that the performers are so young – the youngest is only fourteen. But it’s still well worth seeing: a good one for the whole family.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Tôi sẽ kể cho bạn nghe về hai buổi biểu diễn xiếc, nhưng còn rất nhiều buổi biểu diễn khác trong chương trình. Tôi đã chọn những thứ này vì chúng đại diện cho các chuyển động riêng biệt trong buổi biểu diễn xiếc. Đầu tiên là Circus Romano đến từ Ý. Vì đây là một rạp xiếc lưu động, nên nó tuân theo một truyền thống lâu đời bằng cách biểu diễn trong một rạp lều to - thực sự giống như một tòa nhà di động bằng vải bố, thường được dựng trong không gian xanh hoặc bãi đậu xe, thay vì trong nhà hát hoặc sân vận động. Trên thực tế, phần lớn số tiền đó sẽ bị lãng phí đối với trẻ em – vì vậy tôi khuyên bạn nên để chúng ở nhà. Buổi biểu diễn xiếc thứ hai là Circus Electrica tại Studio Theatre. Những người theo chủ nghĩa thuần túy đang gợi ý rằng đây hoàn toàn không phải là một rạp xiếc. Đó là màn trình diễn các kỹ năng khiêu vũ và ảo thuật, chứ không phải là những kỹ năng thông thường mà bạn mong đợi trong một rạp xiếc. Chỉ với sáu người biểu diễn, đây là một sản phẩm nhỏ, rất phù hợp với địa điểm – Studio chỉ chứa khoảng hai trăm người. Đối với tiền của tôi, đó là những màn trình diễn trên không nổi bật cũng như các trò ảo thuật - những tính năng không có trong Circus Romano. Một đặc điểm thú vị của chương trình là những người biểu diễn còn rất trẻ – người trẻ nhất chỉ mới mười bốn tuổi. Nhưng nó vẫn rất đáng xem: một lựa chọn hay cho cả gia đình.

JANE: And finally, as it’s summer, you may wish to see some of the Festival performances that are being presented outdoors. Like the famous Mekong Water Puppet Troupe, performing in the City Gardens this week. Now, water puppetry is amazing! It’s large puppets on long sticks controlled by puppeteers standing waist deep in the lake. The puppets do comedy routines and there is some terrific formation dancing. This is a fantastic show and the best moment comes at the end – seeing the puppeteers. When the troupe walks up out of the water, you get this amazing feeling. It’s really hard to believe that what you’ve been watching is lifeless wood and cloth. As an adult, I had a great time, but I did note that other older people in die audience weren’t quite as taken with it as I was. It’s a must for young children though, and that’s the audience it’s really aimed at.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Và cuối cùng, khi đang là mùa hè, bạn có thể muốn xem một số buổi biểu diễn của Lễ hội được trình diễn ngoài trời. Như đoàn múa rối nước Mekong nổi tiếng, biểu diễn trong City Gardens tuần này. Bây giờ, múa rối nước là tuyệt vời! Đó là những con rối lớn trên những chiếc gậy dài được điều khiển bởi những người múa rối đứng dưới lòng hồ sâu đến thắt lưng. Những con rối thực hiện các tiết mục hài kịch và có một số đội hình nhảy múa tuyệt vời. Đây là một buổi biểu diễn tuyệt vời và khoảnh khắc tuyệt vời nhất sẽ đến vào lúc cuối - xem những người múa rối. Khi đoàn kịch bước lên khỏi mặt nước, bạn sẽ có cảm giác tuyệt vời này. Thật khó để tin rằng những gì bạn đang xem là gỗ và vải vô hồn. Khi trưởng thành, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng tôi lưu ý rằng những người lớn tuổi khác trong số khán giả không hoàn toàn thích thú với điều đó như tôi. Tuy nhiên, đó là điều tốt đối với trẻ nhỏ và đó là đối tượng mà nó thực sự hướng đến.

JANE: Well, that’s all I’ve time for today, but I’ll be back next week with more news of what’s worth seeing and what it’s best to miss.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Chà, đó là tất cả thời gian của tôi cho ngày hôm nay, nhưng tôi sẽ trở lại vào tuần tới với nhiều tin tức hơn về những gì đáng xem và những gì nên bỏ lỡ.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE