Dịch + giải thích transcript "To find out how much holidays cost" IELTS LISTENING SECTION 2

· Cam,Section 2

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "To find out how much holidays cost" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "To find out how much holidays cost" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "To find out how much holidays cost" IELTS LISTENING SECTION 2

Travel Agent 1: Thank you for calling the free Travelite Travel Agency Information Line. You will not be charged for this call. In order to deal with all calls effectively, we offer you a number of options. Please listen carefully and press your required number at the appropriate time, or dial a new number. If you want to hear about special offers, please press one. If you want to hear our latest price lists, please press two. If you want to make a complaint, please press three. If you want information about our new walking holidays, please press four now.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý du lịch 1: Cảm ơn bạn đã gọi đến Đường dây thông tin đại lý du lịch miễn phí của Travelite. Bạn sẽ không bị tính phí cho cuộc gọi này. Để giải quyết tất cả các cuộc gọi một cách hiệu quả, chúng tôi cung cấp cho bạn một số tùy chọn. Vui lòng lắng nghe cẩn thận và nhấn số bạn cần vào thời điểm thích hợp hoặc quay số mới. Nếu bạn muốn nghe về các ưu đãi đặc biệt, vui lòng nhấn một. Nếu bạn muốn nghe bảng giá mới nhất của chúng tôi, vui lòng nhấn hai. Nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng nhấn ba. Nếu bạn muốn biết thông tin về các kỳ nghỉ đi bộ mới của chúng tôi, vui lòng bấm phím bốn ngay bây giờ.

Travel Agent 2: Thank you for calling our Travelite Walking Holidays Line. We have been offering a wide variety of walking holidays to suit all tastes for just three years, but already we have won two awards for excellence in this field. We offer guided walking tours to suit the discerning traveller in twelve different centres throughout the whole of Western Europe. We are planning to open our first centre outside this area in the coming year, so watch out for developments.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý Du lịch 2: Cảm ơn bạn đã gọi đến Đường dây Travelite Walking Holidays của chúng tôi. Chúng tôi đã cung cấp nhiều loại kỳ nghỉ đi bộ phù hợp với mọi sở thích chỉ trong ba năm, nhưng chúng tôi đã giành được hai giải thưởng xuất sắc trong lĩnh vực này. Chúng tôi cung cấp các chuyến đi bộ có hướng dẫn để phù hợp với du khách sành điệu ở mười hai trung tâm khác nhau trên toàn bộ Tây Âu. Chúng tôi đang có kế hoạch mở trung tâm đầu tiên bên ngoài khu vực này trong năm tới, vì vậy hãy theo dõi các bước phát triển.

Travel Agent 2: But the pride of Travelite is the level of guidance and support we offer on our walks. All are planned in detail by our highly trained guides, who all work in a variety of different Travelite locations, so we can guarantee standards. Each day we offer three separate walks catering for all skills and fitness levels.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý Du lịch 2: Nhưng niềm tự hào của Travelite là mức độ hướng dẫn và hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp trong các chuyến đi bộ của mình. Tất cả đều được lên kế hoạch chi tiết bởi các hướng dẫn viên được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi, tất cả đều làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau của Travelite, vì vậy chúng tôi có thể đảm bảo các tiêu chuẩn. Mỗi ngày, chúng tôi cung cấp ba chuyến đi bộ riêng biệt phục vụ cho tất cả các kỹ năng và trình độ thể chất.

Travel Agent 2: We also pride ourselves on our friendly service, particularly important for the increasing numbers of people who choose to holiday alone. Unlike almost all travel operators who happily charge large supplements for single rooms, we guarantee that no single client will pay more, even when only double rooms are available for them. And the day doesn’t end with the return to base… after our dinner at communal tables designed to make all our guests feel part of a family atmosphereentertainment is laid on nearly every night with tour leaders on hand to organise lectures, games, quizzes and respond to any special requests from guests.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý Du lịch 2: Chúng tôi cũng tự hào về dịch vụ thân thiện của mình, đặc biệt quan trọng đối với số lượng người chọn đi nghỉ một mình ngày càng tăng. Không giống như hầu hết tất cả các nhà điều hành du lịch vui vẻ tính phí bổ sung lớn cho các phòng đơn, chúng tôi đảm bảo rằng sẽ không có khách hàng nào trả nhiều tiền hơn, ngay cả khi chỉ có phòng đôi cho họ. Và một ngày không kết thúc với việc trở về phòng… sau bữa tối tại những chiếc bàn chung được thiết kế để làm cho tất cả các vị khách của chúng tôi cảm thấy là một phần của bầu không khí gia đình… hoạt động giải trí được tổ chức gần như hàng đêm với sự có mặt của các trưởng đoàn du lịch để tổ chức các bài giảng, trò chơi, câu đố và đáp ứng bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào từ khách.

Travel Agent 2: The following is a summary of costs and special inclusive offers on holidays for the coming summer. We have three lengths of holiday: three-day, seven-day and fourteen-day. The three-day holiday costs one hundred and eighty dollars for all accommodation, food and walking, and for the first time this year we are including in that price… the cost of picking you up from the nearest station. The seven-day holiday costs three hundred and fifty dollars per person and, as well as including the offers of the three-day holiday, also includes a magnificent book giving the local history. On top of that, we are able to include free maps… for you to better enjoy the walking and even plan in advance, if you wish. For the fourteen-day holiday, our special price is six hundred and ninety dollars per person and that includes all the offers for the three- and seven-day holidays plus… membership of a local walking club … so you can better enjoy the full flavour of the local life. 

IELTS TUTOR dịch: Đại lý Du lịch 2: Sau đây là bảng tổng hợp chi phí và các ưu đãi đặc biệt kèm theo vào các ngày lễ cho mùa hè sắp tới. Chúng ta có ba kỳ nghỉ: ba ngày, bảy ngày và mười bốn ngày. Kỳ nghỉ ba ngày tốn một trăm tám mươi đô la cho tất cả chỗ ở, thức ăn và đi bộ, và lần đầu tiên trong năm nay chúng tôi tính vào giá đó… chi phí đón bạn từ nhà ga gần nhất. Kỳ nghỉ bảy ngày có giá ba trăm năm mươi đô la một người và, ngoài những ưu đãi của kỳ nghỉ ba ngày, còn có cả một cuốn sách tuyệt vời về lịch sử địa phương. Trên hết, chúng tôi có thể bao gồm các bản đồ miễn phí… để bạn tận hưởng chuyến đi bộ tốt hơn và thậm chí lên kế hoạch trước, nếu bạn muốn. Đối với kỳ nghỉ mười bốn ngày, giá đặc biệt của chúng tôi là sáu trăm chín mươi đô la một người và bao gồm tất cả các ưu đãi cho kỳ nghỉ ba và bảy ngày cùng với… tư cách thành viên câu lạc bộ đi bộ địa phương… để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn hơn hương vị của cuộc sống địa phương.

Travel Agent 2: For further information, please contact your local travel agent. Thank for you calling the Travelite Travel Agency Information Line.

IELTS TUTOR dịch: Đại lý Du lịch 2: Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với đại lý du lịch địa phương của bạn. Cảm ơn bạn đã gọi đến Đường dây thông tin của đại lý du lịch Travelite.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE